"Магнит лентасы" фонду (по автору '--“----“----“---“---')

В этой категории 64 материалов (0 стр.)

7.0. Песни: 1) “Чабак” 2) “Карачач”, 3) “Кожожаш жана Зулайка” 4) “О том как Эшмамбет стал ырчы”,5) “О том как Калык стал ырчы” 6) Воспоминание Мамы +мүрзакова о Джомарте Бөкөнбаева и разных эпизодов из своей жизни. 7) Чоңколордун кыбырмалары

8.0. Продолжение: “Чоңколордун кыбыр-ы”, 2) О селе “Чоңко и ее жителях рассказывает житель села” “Тогузбулак”? 4 летний Таштан Асанбеков

9.0. Воспоминание сына народного юморета Акита Бекназарова о своем отце Арзымата Бекназарове

11.0. 1) Песня посвяңенная чемпиону Каныбеку Осмоналиеву. 2) Песни

12.0. Отрывок из эпоса “Семетей”. Семетейдин Бухарадан Таласка келиши.

13.0. 1. Рассказ Мухтарова об акыне Коргол Досуева, Токтогуле и о др. Киргизских акынах, комузистах.

14.0. а) Воспоминание о Корголе Досуева б) Күү “Жаш кыял” Коргол Досуев в) Күү “Ак бакай” г) Күү д) Күү ж) Күү з) Күү “Насикат” к) Күү “Шыңгырама” з) Күү “Карылык” у) Күү ы) Күү “Турумтай” п) Күү “Ак бакай” р) Күү “Кыргыз коочусу” д) Күү “Насикат” л) Күү

15.0. Отрывок из эпоса “Семетей”

16.0. Материалы фольк-й экспедиции в Джанги-Джольском районе Ошской области. Село “Почата”. 1. Песня 2. Песня 3. Кошок 4. Песняз 5. Песня 6. Темир ооз комуз 7. Эки дубана 8. Ооз комуз

17.0. 1. Сказки “Жөө жомок” 2. Кошок 3. Кошок 4. Кошок 5. Кошок

18.0. Материалы фольклорной экспедиции в Джанги-Джольский р-н. Ошский обл. село Жаңы-Талап. 1. Рассказ Бекмырза Шаймунова о мазаре Имама и күмбөзе Токомбая. 2. Күү “Кербен” 3. Күү “Тогуз кайрык” 4. Күү “Миң кыял” 5. Күү “Камбаркан” 6. Күү “Күүүнүн сыры” 7. Күү 8. Күү 9. Күү “Насикат” 10. Күү “Чоң кербез” 11. Коорен күү 12. Песня

19.0. Материалы фольк. Экспедиции. В Джаңы-Джолском районе Ошс.обл. 1. Песня 2. Песня 3. Песня

20.0. Эпизод из эпоса “Семетей”. Ак Шумкарды издеп Семетей Үргөнчкө жөнөгөнү.

21.0. Эпизод из эпоса “Семетей” Ак Шумкарды издеп Семетей Урганчка жөнөгөнү

22.0. Эпизод из эпоса “Семетей”. Ак Шумкарды издеп Семетей Үргөнчкө жөнөнгөнү.

23.0. Эпиз. Из эпоса “Семетей”. Ак Шумкарды издеп Семетей Үргөнчкө жөнөнгөнү.

24.0. Эпиз. Из эпоса “Семетей”. Ак Шумкарды издеп Семетей Үргөнчкө жөнөнгөнү.

25.0. Эпиз. Из эпоса “Семетей” Ак Шумкарды издеп Семетей Үргөнчкө жөнөнгөнү

26.0. Эпиз. Из эпоса “Семетей” Ак Шумкарды издеп Семетей Үргөнчкө жөнөнгөнү

27.0. Эпиз. Из эпоса “Семетей”. Ак Шумкарды издеп Семетей Үргөнчкө жөнөнгөнү.

28.0. 1) Воспоминание манасчи из села Төрт-куль Таласского рай-на Ыссыккульской обл. Каба Атабекова в том как стал манасчи о своей жизни и о других сказителях. 2) Отрывок из эпоса “Манас”

29.0. Продолжение отр из эпоса “Манас”

30.0. Продолжение отр из эпоса “Манас”.

31.0. Продолжение отр-а из эпоса “Манас”.

32.0. Продолжение из эпоса “Семетей” Үргөнчтүн көрүнүншү.

33.0. Продолжение из эпоса “Семетей”. Үргөнчтүн көрүнүншү

34.0. Эпизод из эпоса “Семетей”.Акшумкардын окуясы

35.0. Эпизод из эпоса “Семетей”. Күлчоронун Айчүрөккө барган жеринен сайган жерине чейин.

36.0. Эпизод из эпоса “Семетей”.

43.0. “Манас” Көкөтөйдүн ашы.

45.0. “Манас” Көкөтөйдүн ашы.

46.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Көкөтөйдүн ашы.

47.0. “Манас” Көкөтөйдүн ашы.

52.0. “Манас” Көкөтөйдүн ашы.

53.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Көкөтөйдүн ашы.

55.0. “Манас” Көкөтөйдүн ашы

56.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Көкөтөйдүн ашы.

57.0. “Манас” Көкөтөйдүн ашы.

58.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Чоң казат.

59.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Чоң казат.

60.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Каныкейдин жомогу.

83.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Манастын төрөлүшү, балалык чагы, кан шайланышы.

84.0. -----“-----“----“--------“---

85.0. “Манас” Алмамбет менен Чубактын чатагынан кийинки окуялар.

86.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Алмамбеттин арманы.

87.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Алмамбет менен Сыргактын кагышы.

89.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

90.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

91.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

92.0. “Манас”. Чоң казат.

93.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

94.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

95.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

96.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

86.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Алмамбеттин арманы.

87.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Алмамбет менен Сыргактын кагышы.

90.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

91.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

94.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

96.0. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

58.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Чоң казат.

60.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Каныкейдин жомогу.

52.0. “Манас” Көкөтөйдүн ашы.

53.0. Отрывок из эпоса “Манас”. Көкөтөйдүн ашы.