"Манас" фонду

В этой категории 339 материалов (41929 стр.)

1. Манас. Манастын туулган жери, даража тапканына чейин кара жомок менен айтылат.

2. Манас. Бул кыса чоң казат.

3. "Манас". Чоң казат III бөлүм.

4. "Манас". Чоң казат. Манас баатырдын алты ханды жеңип, чоң Бээжинге барганы.

5. "Манас". Чоң казат III бөлүм.

6. "Манас".Чоң казат III бөлүм

7. "Манас".Чоң казат (кара сөз менен)

8. "Манас". Манастын кичи казаты II бөлүм.

9. "Манас". Бул китеп Семетейдин биринчи бөлүгү.

10. "Семетей". Семетей,II бөлүм

11. "Семетей". Семетей Манас уулу АЙчүрөктү алганы.

12. "Семетей". Маркум Семетей баатыр Манас уулу каза жетип Канчоро менен Кыяздан өлгөнү айтылат.

13. "Семетей". Семетей атасы Манастын кунун кууп, калың кошуун менен казат кылып Коңурбай, Нескара, Ботала, Бозкерикти өлтүргөнү.

14. "Семетей". Семетей маркум Манас уулу бала кезинде Абыке, Көбөштун зарпынан...

15. "Манас". Манастан үзүндү

16. "Манас". Манас

17. Семетей. Каныкейдин Букарага качып барганы

18. Семетей (уландысы)

19. Семетей (уландысы) IIтом

20. Семетейдин Таласка жөнөгөнү (уландысы)

21. Семетейдин Таласка жөнөгөнү (уландысы)

22. Семетейдин Бейжинге казаты ,I т

23. Семетейдин Бейжинге казаты (уландысы)

24. Семетей, Семетейдин атасы Манастан калган элдибашкарганы

25. Семетей, Айчүрөк.

26. Семетей, Айчүрөк. (уландысы)

27. Семетей, Айчүрөк. (уландысы)

28. Семетей, Айчүрөк. (уландысы)

29. Семетей, Айчүрөк. (уландысы)

30. Семетей, Айчүрөк. (уландысы)

31. Семетей, Айчүрөк. (уландысы)

32. Семетей, Айчүрөк. (уландысы)

33. Семетей, Айчүрөк. (уландысы)

34. Семетей, Семетей менен Чынкожонун жоолашкан себеби

35. Семетей, Айчүрок. Семетей менен Чынкожо Толтой менен урушу

36. Манастын санжырасы жана балалык чагы

37. Манас. Көкөтөйдүн ашы

38. Манас. Чоң казат

39. Манас. Чоң казат

40. Семетей. (Каныкей Семетейди Букарага карай ала качканы)

41. Семетей. (уландысы)

42. Семетей. (уландысы)

43. Семетей. (уландысы)

44. Семетей. (уландысы)

45. Семетей. (уландысы)

46. Семетей. (уландысы)

47. Семетей.

48. 1.Семетейдин өлүшү 2. Сейтек

49. Манас. Манастын бала чагы 1-б

50. Манас. Манастын өспүрүм чагы

51. Манас. Чоң казат.

52. Манасчылардын биографиясын толуктоого арналган командировкада жыйналган айрым мат-р

53. Семетей.

54. Семетей. (уландысы)

55. Семетей. (уландысы)

56. Семетей. (уландысы)

57. Семетей. (уландысы)

58. Семетей. 1-бөлүм

59. Семетей.IIбөлүм уландысы)

60. Семетей. Семетей Коңурбайдан атасы Манастын кунун кууган урушу

61. Семетей

62. Сейтек

63. Сейтек 1-бөлүм

64. Сейтек 2бөлүм

65. Манас. Манастын бала чагы

66. Манас. Манастын жигитчилик чагы

67. Манас. Манастын батышты каратуулары

68. Манас. Манастын Алтайды бет алып көчкөн жери

69. Манас. Манас Алооке ханды алганы

70. Манас. Манастын Шоорук хан менен урушу жана Алмамбеттин келиши

71. Манас. Манас баатыр Каныкейди алганы

72. Манас. Чоң казат. Жети канедын окуясы

73. Манас. Чоң казат.

74. Манас. Манас баатырдын кичи казат Бээжинге барганы

75. Манас. Кичи казат.

76. Манас. Чоң казат.

77. СеметейI

78. Семетейдин Таласка келишиII.

79. Семетейдин Таласка келишиIII.

80. Семетейдин Таласка келишиIV.

81. Семетей. Семетейдин Айчүрөктү алышы.

82. Семетей. Семетейдин Айчүрөктү алышы.

83. Семетей. Семетейдин Айчүрөктү алышы. (уландысы)

84. Семетей. Семетейдин Айчүрөктү алышы. (уландысы)

85. Семетей. Семетейдин Айчүрөктү алышы. (уландысы)

86. Семетей. Семетейдин Айчүрөктү алышы. (уландысы)

87. Семетей. Семетейдин Айчүрөктү алышы. (уландысы)

88. Семетей.Семетейдин Коңурбай менен урушу

89. Семетей.Семетейдин Коңурбай менен урушу(уландысы)

90. Манас. Манастын бала чагы

91. Манас. Манастын уруштары

92. Манас. Манастын жигитчилик чагы

93. Манас. Манастын жигитчилик чагы(уландысы)

94. Манас. Манастын жигитчилик чагы(уландысы)

95. Манас. Манастын жигитчилик чагы(уландысы)

96. Манас. Манастын жигитчилик чагы(уландысы)

97. Манас. Манастын жигитчилик чагы(уландысы)

98. Манас. Чоң казат

99. Манас. Чоң казат.

100. Манас. Чоң казат.

101. Манас. Чоң казат.

102. Манас. Чоң казат.

103. Манас. Чоң казат.

104. Семетей. Каныкейдин Букарага качышынын башы

105. Семетей

106. Семетей

107. Семетей (уландысы)

108. СеметейI т

109. Семетей IIт.

110. Семетей IIIтом

111. Семетей IVт.

112. Семетей. Көкөтөйдүн ашы. Vтом.

113. Семетей.

114. Семетей. (уландысы)

115. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу

116. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

117. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

118. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

119. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

120. Семетей. (уландысы)

121. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

122. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

123. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

124. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

125. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

126. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

127. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

128. Семетей. Семетейдин өлүшү

129. Семетей.Семетейдин өлүшү (уландысы)

130. Семетей.Семетейдин өлүшү (уландысы)

131. Семетей.Семетейдин өлүшү (уландысы)

132. Семетей.Семетейдин өлүшү (уландысы)

133. Сейтек 1-бөлүм

134. Сейтек (уландысы) IIбөлүм

135. СейтекIII бөлүм

136. СейтекIV бөлүм

137. СейтекV бөлүм

138. СейтекVI б

139. Сейтек VII б

140. Сейтек VIIIб

141. Сейтек IX б

142. Сейтек X б

143. Сейтек XI б

144. Сейтек. Сейтек менен Акжолтойдун перинин кыздарына үйлөнүшү (уландысы)

145. Сейтек

146. Сейтек

147. Манас эпосунан үзүндү

148. Манас эпосунун үзүндү. Жылкы тийүү Алмамбеттин Көкчөгө келиши Манастын Каныкейге үйлөнүшү Каныкейдин жомогу

149. “Манас” (Семетей, Сейтек, Алмсарык, Кунансарык)

150. С. Каралаевдин кыскача өмүрү

151. Манас (Семетей, Сейтек) Манастын төрөлүшү. Балалык чагы, кан шайланышы.Алмамбеттин арманы. Алмамбет менен Сыргактын чалгыны. Баатырлардын курман болушу. Каныкейдин Тайторуну чабышы;Каныкейдин жомогу. Семетейдин Таласка келиши. Айчүрөктүн аккуу кебин кийиши, Ак-Шумкарды ала качышы. Семетей Күлчорону Ак-Шумкардын дайынын билүү үчүн Айчүрөккө жибериши. Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү. Чынкожо менен Толтойдун өлүшү. Семетейдин Коңурбайды өлтүргөнү.

151. С. Каралаевдин өмүр баяны

151 а. Чоюкенин өмүр баяны

151 б. Манас

151 в. Манас (уландысы)

152. Манас Көзкамандардан коргон жасагандыгы

153. Манас. Чоң казат.

154. Семетей

155. Семетей т. 2

156. Семетей т. 3

157. Семетей т. 4

158. Семетейдин балалык чагы

159. Семетей, Чынкожо Толтойдун окуясы

160. Манас. 1.Манастын атасы Жакыптын балалык чагы. 2.Манастын туулуп өскөнү

161. Манас. Чоң казаттын башталышы жана Көкөтөйдүн ашы. Жети кандын кеңеши.

162. Манас

163. Манас. Кичи казат.

164. Манас. Кичи казат.

165. Семетей 1-2

166. Семетей (Семетейдин Шатемирге кайыңдан Чачыкейди алганы)

167. Семетей (Семетейдин Айчүрөктү талашып Чынкожо, Толтой менен болгон урушу)

168. Семетей (уландысы)

169. Семетей (уландысы)

170. Семетей (уландысы)

171. Семетей

172. Семетей. Семетейдин Коңурбайдан кун кууганы

173. Семетей. Үмөтайдын окуясы

174. Семетей. Семетейдин өлүмү

175. Семетей. Семетейдин өлүмү

176. Сейтек

177. Сейтек (уландысы)

178. Семетей. Семетейдин бала чагы

179. Семетей

180. Семетей. Кулчоро менен Канчоро Семетей Канжожого элчиде жибергени

181. "Манас". Актан Тыныбеков

182. "Семетей". Семетейдин жетим калып Букарага барышы.

183. "Семетей". Семетей Букардан Таласка келип, Манастан калган мүлктөрүн алып жаткан жери.

184. Семетей (Чынкожо толтойдун окуясы) 2-б

185. Манас (Манастын ашы)

186. Семетей (Семетейдин Букарда болуп Таласка келиши)

187. Семетей (Семетейдин Коңурбайга жортуулу) IIIб.

188. Семетей (Семетейдин өлүмү)

189. Сейтек

190 а. Манас Т 1,2

190 б. Манас Т 3,4 (уландысы)

190 в. Сейтек

190 г. “Манас ” тууралуу билгендерим

191. "Семетей". Чынкожо менен Толтойдун Акункандын шаарын камаганы, Айчүрөктүн дөөлөрдү сынаган жери .

192. "Семетей". Айчүрөктүн Ак шумкарды ала качканы.

193. "Семетей". Кулчоронун Айчүрөккө барышы.

194. "Семетей". Семетейдин Чынкожо, Толтойлор менен болгон согушу.

195. "Семетей". Чынкожо Толтойдун чатагынын уландысы.

196. "Семетей". Семетейден үзүндү.

197. "Семетей". Семетейдин Коңурбайга каршы салгылашы.

198. "Семетей" . Семетейдин Коңурбайды өлтургөндөн кийинки окуялар: Кулчоронун туткун болушу, Сейтектин төрөлүшү жана чоңоюшу, Айчүрөктүн Таласка көчүшү.

198 а. "Сейтек".

199. " Манас". Чоң Казат.

199 а. "Манас". (Манастын өлүшү, Каныкейдин Семетейди алып Букарга качканы, Тайторунун чабылышы, Каныкейдин жомогу, Семетейдин Таласка келип кетиши, Семетейдин Букардан көчүп келиши, Жакып, Көбөш, 40 чоролордун душмандыгы, Семетейдин аларды өлтүрүшү, Чынкожо менен Семетейдин чатагы).

200. "Манас". Манастын биринчи казаты.

201. "Манас". I бөлүм. " Манастын балалык чагы. 1-казат башталып бүтөт".

202. "Манас". Манастын балалык убагы.

203. "Манас". Манастын балалык жана жигитчилик чагы.

204. "Манас". Манас баатыр Текес, Көл, Чүй, Талас, Атбашы, Нарын жерлерин каратканы.

205. "Манас". 2-казат.. Ташкент, Наманген жерлерин каратканы.

206. "Манас". Манас баатырдын Анжияндагы Маңгул канды алганы; Манас баатырдын Кашкарды мусулман кылганы ж.б. окуялар.

207. "Манас". Манас баатырдын (төртүнчү окуясы) Атемирдин кызы Каныкейди алганы.

208. "Манас". Манас баатырдын Самаркан жергесинде болгону.

209. "Манас". Көкөтөйдүн ашы.

211. "Манас". Кичи чабуул. (Манас баатырдын баласы жоктуктан арман кылганы.

211 а. "Манас". Көкөтөйдүн ашы

213. "Манас". “Чоң казат” эпизодунун үзүндүлөрү

214. 1-д. Чокморовдун өмүр баяны 2д-3д 4д-Чоң казат

215. 1-д Манастын ата бабалары 2 д улан, 3 д у

216. Манас. Чоң казат.

217. Манас. Алоокенин мусулмандарды чабышы

218. Семетей. Семетейдин качып чыгып элин издеши

219. Манас. Чоң казат.

220. Сейтек

221. Семетей. Семетейдин Коңурбайдан атасы Манастын куунун куушу

222. Семетей

223. Семетей

224. Манас

225. Сейтек. Сейтектин Канчоро менен Кыяздан өчүн алып, Бозбаланы кан шайлашы.. Күлчоро менен Сейтектин Талас Кенкол жерине келиши. Айчүрөктүн Семетейди издегени (Сейтектин аягы)

225 а. Манас. Көкөтөйдүн ашы

225 б. Манас. Манас менен Коңурбайдын сынашып турган жери. Чоң казат поэмасынан.

226. Манас (үзүндүлөр)

227. Манас (уландысы)

228. Манас

229. Манас (Семетей)

230. Семетей

231. Манас. Чоң казат

232. Манас (үзүндүлөр)

233. Манас

234. Манас Семетей, Сейтек

235. Семетей

236. Семетей Чынкожо менен Толтойдун Бозжигитти аңдоочуга жибергени

237. Семетей. Семетейдин балалык чагы. Каныкейдин Тайторуну чабышы.

238. Семетей.

239. Семетей. (үзүндү)

240. Семетей Айчүрөктүн кандарды сынаганы

241. Семетей

242. Семетей. Айчүрөктүн Чачыкейге келиши

243. Семетей. Күлчоронун Айчүрөккө барган жеринен Толтойду сайган жерине чейин

243 а. Семетей. Ак шумкардын окуясы

244. Манас (үзүндүлөр)

245. Сейтек

246. Манас (Тал чокудагы окуя)

247. “Манас” эпосунан үзүндү

248. Манас. Семетей

249. Семетей

250. Семетей. Семетейдин Акшумкарды издеп Үргөнчкө жөнөгөнү

251. Семетей. Үргөнчтүн көрүнүшү

252. Семетей.

252 а. Кысса Семетей баатыры

253. Манас

254. Манас

255. Манас. Көкөтөйдүн ашы

256. Чоң согуш

257. Алгачкы Манас Т.I.

257 а. Манас Т.II.. Алооке кан

258. Манас. Көкөтөйдүн ашы

259. Манас (үзүндү)

260. Манас

261. Семетейден үзүндүлөр

262. Семетей. (үзүндү). С. Орозбаковдун өмүр баяны

263. Манас. Семетей.

264. Семетей.

265. Калмактар (Манастан үзүндү)

266. Манастан үзүндүлөр

267. Манас

268. Манас. (Кандардын Манаска каршы келиши. Манастын дүйнөдөн кайтышы. Анын ашына даярдык)

270. Семетей. Семетейдин Таласка келиши

271. Манас

272. Манас. Көкөтөйдүн ашы

273. “Манас” эпосу боюнча Ош ж-а Жалал-Абад обл-н жыйналган материалдар

274. Үч-Терек ж-а Токтогул р-нан жазылган “Манас” эпосунун үз-ү

275. Манас 1 т. кыскар-н жыйнак-н варианты

276. Кирг ССРинин Алай рай-нан ж-а Тажик ССРинин Жерге-Тал рай-нан жыйналган фольклордук мат.

277. Фото көчүрмө 2 экз.

278. Семетей (Абыке, Көбөштөргө жолугушуусу)

279. Көкөтөйдүн ашы (Ч. Валиханлв жазып алган үзүндүнүн котормосу Маргуландын “Шокан жеңе Манас” деген китебинен алынды)

280. Манас, Семетей (үзүндү)

281. Манас (Ат-Башы рай-нан жый-н мат-р)

282. Семетей (оригинал 3)

283. Семетей

284. Семетей

285. Семетей (үзүндү

286. Манас (үзүндү) Манастын Сайкалга үйлөнүшү

287. Манас

288. Семетей (үзүндү

289. Манас (үзүндү)

290. Манас ( Семетей үзүндү)

291 (1). Манас (үзүндү)

291 (2). Манас (үзүндү)

292. Семетей

293. Манас

294. Манас

296. Манас

297. 1. Манас, Сайкалдын окуясы

298. Манас. “Чубак менен Алмамбеттин чатагы”

299. Манас. Чоң казат

300. Семетей

301. Манас

302. Манас

303/304. Манастан үзүндү

305. Манастан үзүндү

306. Манастан үзүндү

307. Манас

308. Семетей

309/310. Манас

311. Манас. Чоң казат окуясы

312. Манас

313. Манас

314. Семетей тууралуу жомок

315. Манастын бала чагы

2. Великий поход. Тоголок Молдо

38. Манас. Великий поход. Шапак Ырысмендеев

65. Манас. Молдобасан Мусулманкулов

105. Манас. Саякбай Каралаев

173. Семетей. Багыш Сазанов

179. Семетей. Тыныбек Жапы уулу

181. Манас (Көкөтөйдүн ашы ж-а Мааникердин окуясы)

210. Сагымбай Орозбак уулу. Манас. Чоң чабуул

212. Мамбет Чокморов. Манас. Алмамбеттин жомогу

295. Сагымбай Орозбак уулу. Манас

269. Сапарбек Касмамбетов. Семетей

589. Манас 1-бөлүм (В.В. Радлов)

590. Семетей (В.В. Радлов)

1040. Көкөтөйдүн ашы (вариант записанный Ч. Валихановым)