Чыгыштын эски басылмаларындагы китептер жана кол жазмалар (чагатай тили)

В этой категории 556 материалов (26272 стр.)

По авторам (Авторов: 48)
320

  --“----“----“---“---

72

  белгисиз

1

  Мухтар Ауэзов

1

  Касым Тыныстанов

7

  Автор неизвестен

1

  Тыныбек Жапиев

11

  Авторы не указаны

2

  Фузули

1

  Навои

1

  Суфи Аллайар

1

  Фикх Кайдани

1

  Дүйшөналы уулу Азык

1

  Салах Кемал

4

  билгесиз

1

  Кази Рахим-ходжа б. Али хлджа Ишан Шаши

1

  Шади-тура б. Джахангир-тура

1

  Хаджи Абдаллах б. Салих б Исмаил (Махрамафанди)

3

  элдики

1

  Алишер Навои

1

  Мевлана

1

  Фузули

1

  Худайберди

1

  Абдуллах Сыдкы

2

  Орто Азия жана Казакстан мусулмандар диний башкармасы астында түзүлгөн

1

  Ахмед Сабит

1

  Молдо Кылыч Шамыркан уулу

1

  Алымбаев

2

  Убайдулах б.Масуд

1

  Абдурахман Джами

1

  Ахмад Хади Максуди

1

  Н. Думави

1

  Рызау-д-дин ибни Фажру-д-дин

2

  Ибн Асадуллах Хамидуллин

1

   Наамат Үкүбаев

1

  Мулла Нишин ибн Мирза Рахим Гариб Коканди

95

  Автор не указан

1

  Салих-Дджан Албарудти

1

  Сулейман Бакыргани

1

  Нур Ахмед Валишов

1

  Амдат ал-Ислам Хабиров

1

  Бухар-заде

1

  Мулла Абдуннасир

1

  Алимжан ал-Бервади

2

  Зикрид ибн Эрали

1

  Ахмедхады Максуди

1

  Аби Абдуллах Мухаммад бин Салаама Кудааъи

1

  Убайдулла бин Масуд бин Таажуш Шария

1

  Мухаммад Наасих Махдум бин Жанаб дамулла Али Мухаммад ахунд

1. Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”

2. Фузулинин ырлар жыйнагы, "Лейла жана Межнун" поэмасы

3. Касым ырларынын жыйнагы

4. Нур – наама

5. "Хайрат ал-фукуха" ( "Изумление законоведов", "Укукчулардын жакшылыктары, сооптор")

6. Фрагменты из разных книг

7. Фрагменты из разных книг

8. Фрагменты из разных книг

9. Навои диваны

10. Из наследия Казы Молдо Бегмата

11. Из наследия Казы Молдо Бегмата

12. Записи кыргызского молдо

13. Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками

14. Записи кыргызского молдо

15. Суфийское сочинение

16. Сборник молитв суфийского характера

17. Разрозненные листы религиозного содержания

18. Суфийское сочинение

19. 1. Куран, 2. «Муъалиму-л-ибадат”, 3.“Ъакаид” китептери

20. Разрозненные листы религиозного содержания

21. Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания

22. Разрозненные листы религиозного содержания

23. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

24. Печатные листы религиозного содержания

25. 25

26. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

27. 27

28. Записки кыргызского молдо суфийского содержания

29. Маджму'а Нур-нама

30. Разные записи кыргызских молдо

31. "Маслак ал-муттакин"

32. Түркчө кол жазма № 3

33. Сборник хадисов

34. Фузули диваны

31 а. Выписки кыргызского молдо

34 а. Түркчө кол жазма № 2

35. Стихи и проза религиозного содержания

36 а. 36 а

37. 37

38. Записи кыргызского молдо разного содержания

39. 39

40. Фикх Кайдани

41. "Китабу иззати маабин насихатус салихин"

42. "Навадир" таржимаси

43. Дуалар жөнүндө кол жазма

44. "Акаиди Түркия" экинчи бөлүм

45. Китабу дурул-ажаиб

46. Тарихи ислам

46 а. 46 а

47. Жаохарул-хикаят

48. Окуу дептери

49. Ыр түрүндө жазылган аңгемелер жыйнагы.

50. Мусулман мектептер үчүн окуу китеп

51. Шарх та-лим ал-мута' аллим

52. Кыргыз молдо тарабынан жазылган диний багыттагы кол жазма

53. Мухтасар ал-вихайа фи маса'ил ал-Хидайа

54. Араб тилин окутуу китеби

55. Фауз ад-наджат

56. Назм-и сирр-и шариф

57. Сборник суфийских трактатов о профессиях

58. Маджму а -и Нур-нама

59. Сборник суфийских трактатов о профессиях

60. Муаллим ал-ибадат

61. Ал-Джами

62. Малика-и диларем, Китаб-и саневбер

63. Диний укуктук документтердин жыйнагы

64. "Диван и-Машраб"

65. Диван-и Риза-и

66. "Кулийат-и диван-и Абу Амира"

67. Навои диваны

68. Мевлана жана Фузулинин диваны

69. Чахар Дарвиш

70. Латифа

71. Сборник книг и рукописных приложений

72. Трактат о хадже

73. Мулла Худайберди

74. Риселе-ий дехканчилик

75. 75

76. Генеалогия кыргызских родов и племен

77. Хадисы о пророке

78. Отрывок из эпоса "Семетей"

79. 79

80. Анонимдүү кол жазма

81. Учебник арифметики

82. Рукопись о началах религии

83. Сборник из разных рукописей

84. 84

85. Бедевам (убакыт)

86. " Тарих-и енбийа"

87. Хикаялар (аңгемелер)

88. 88

89. Диний календар (1968-69)

90. Диний календар (1969)

91. 1383-хижри жылы үчүн диний календар (1963-1964)

92. Диний багытта жазылган китеп

93. Ферхад жана Ширин

94. Диний багытта жазылган китеп

95. 1366-хижри жылы үчүн диний календар (1936-37)

96. Диний багытта жазылган китеп

97. Фазаил аш-шүхур

98. Би-т-тенких, Межами ал-Хакайык

99. 99

100. 100

101. 1) Хаза китаб телкин ахд ислам, 2) Хаза китаб фикх екбер

102. Хадикатүл Асар

103. 1) Китаб-ы Даават-и Нефишет, 2) (3) Иман рисалеси хем (2)Алифба рисалеси сабылар үчүн

104. 1) Ал-Китабул Еввел, 2) Белгисиз 3) Хүснүл Ибаде

105. Дин тууралуу китеп

106. Бидил Диваны

107. 107

108. Хикметлер

109. Мухаммед (Саллаллаху алейху ва саллам)

110. Тамсилдер

111. 111

112. Муаллеми ал-Шарийат

113. Хадистер

114. Хеза китаб хасиййет дуа-и рижалүл-гайб ( Бул китеп күчтүү “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө)

115. Хүсн ал-ибадат (Ибадаттардын эң сулуусу (жакшысы))

116. Пайгамбарлардын тарыхы

117. 1) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 1-бөлүм, 5-басылыш; 2) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 1-бөлүм, 4-басылыш

118. Диний багытта китеп.

119. Диний бир баяндама китеп

120. Ислам межлиси ( Ислам журналы)

121. Тоту-нааме китеби

122. Бахар-заде тержүмеси (котормосу)

123. 1) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) 1-бөлүм, 8-басылыш; 2) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 2-бөлүм, 2-басылыш; 3)Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 2-бөлүм

124. 124

125. Ъамал

126. Кыраат-Куран

127. Мухаммад

128. Хадистер жана которулуштары

129. Фикх Гийдани тержимеси

130. Худаа Таъаланның мнгде бир исимлери хамстлери брлан

131. Фикх Гийдани тержимеси

132. Кырк хадис

133. Адабу-л-масжид (Мечит адеби)

134. Ислам дининдеги негизги түшүнүктөр

135. 135

136. Дини таквим (диний календар)

137. 1) Жамаат 2) Рузиху зекат 3) Акыйда

138. 138

139. 139

140. Географиянын башкы сабагы

141. “Килы заман” романы

142. 142

143. 143

144. 144

145. Сочинение по исламской этике

146. 146

147. Кыргызстан жана кеңештер түзүлүшү

148. 148

149. "Бад ал-маариф"

150. "Ислам"

151. 151

152. 152

153. 153

154. 154

155. 155

156. "Сокровищница мыслей"

157. 157

158. 158

159. 159

160. 160

161. 161

162. "Шорут ас-Салават"

163. 163

164. 164

165. "Сорок хадисов"

166. 166

167. 167

168. Мусульманское право (фикх)

169. 169

170. 170

171. Сочиние на исламскую тематику

172. 172

173. "Бакырган китаби"

174. "Неотложные задачи мусульман"

175. "Элм-хал"

176. Учебник по математике

177. религиозное сочинение

178. Религиозный календарь

179. "Сливки религиозных вопросов и неотложные задачи правоверных"

180. Религиозный трактат

181. Грамматика

182. Этика совершения намаза

183. Подарок правителям

184. Этикет совершения намаза

185. Краткая география

186. "Подробное изложение известий и сад авторитетов"

187. Избранные хадисы

188. Записки паломника

189. "Наша школа"

190. Этикет совершения намаза

191. Извлечение из истории пророков

192. Этико-дидактическое сочинение

193. 193

194. Сорок хадисов

195. 195

196. Религиозный календарь

197. "Вера ислама"

198. О правилах чтения молитвы

199. "Таквим"

200. "Вера ислама"

201. Сочинения Бухар-заде

202. религиозное сочинение

203. Сочинение о шариате

204. Трактат по астрологии

205. "Таквим"

206. 206

207. "Мавлуд ан-наби"

208. 208

209. "Кырк хадис таржимаси"

210. Поэтические сказки

211. Трактат по основам ислама

212. Учебник по исламу

213. Учебник по исламу

214. "Тафсири куран"

215. Основные положения шариата

216. "Исламская вера"

217. Теологический трактат

218. Каноны ислама

219. "Абдул Кайум"

220. "Ислам"

221. 221

222. "Тарджума ал-Коран"

223. Рукопись о началах религии

224. Рукопись религиозного характера

225. Учебник для религиозных школ

226. Свод шариата

228. Каноны ислама

229. Книга о правилах чтения Корана

230. Сочинение по шариату

227. Хадисы

231. Сочинение по исламу

232. Учебник по арабской грамматике

233. Свод мусульманских законов

234. "Тажвид хукидери"

235. "Тажвид хукидери"

236. Изложение постулатов шариата

237. Сборник сочинений по основам шариата

238. Сочинение по основным положениям шариата

239. Сочинение по основным положениям шариата

240. Сборник из разных рукописей и книг

242. 242

243. Сочинение по шариату

244. "Таквим"

245. 245

246. Сочинение по шариату

247. Трактат по животноводству

248. "Таквим"

250. 250

251. Арабская грамматика

252. "Таджанвид"

253. "Бухор-заде Тарджумаси"

254. "Муси-наме"

255. Сочинение о Мухаммеде

256. Книга по шариату

257. Трактат по шариату

258. 258

259. Трактат по исламу

260. "Таджавид"

261. Трактат по исламской этике

262. Мухтасир эли-хан

263. "Тухват ал-Мулук"

264. Кораническое сочинение

265. Сборник жизнеописаний

266. "Зеркало науки"

267. Китаб ал-таджавид

268. "Тухват ал-Мулук"

269. Учебник для начинающих

270. Сокращенное изложение правил двустишия

271. Книга по исламу

272. Книга по шариату

273. "Суфи-Аллаяр"

274. Трактат по шариату

275. Трактат по шариату

276. Сочинение по исламу

277. Рукописное сочинение по исламу

278. Сочинение по шариату

279. Отрывки из различных сочинений по исламу

280. Сказки мусульман

281. Дакааиукул ахбаар, Хадааикул иътибаар

282. Мухтасарул викая фи масаилил хидаая. (Хидая китебиндеги маселелердин кыскартылып түшүндүрүлүшү )

283. Фарзу айн

284. Кол жазманын аталышы белгисиз

285. 285

286. 286

287. 287

288. 288

289. 289

290. 290

291. 291

292. 292

293. 293

294. 294

295. 295

296. 296

297. 297

298. 298

299. 299

300. 300

301. 301

302. 302

303. 303

304. 304

305. 305

306. 306

307. 307

308. 308

309. 309

310. 310

311. 311

312. 312

313. 313

314. 314

315. 315

316. 316

317. 317

318. 318

319. 319

320. 320

321. 321

322. 322

323. 323

324. 324

325. 325

326. 326

327. 327

328. 328

329. 329

330. 330

331. 331

332. 332

333. 333

334. 334

335. 335

336. 336

337. 337

338. 338

339. 339

340. 340

341. 341

342. 342

343. 343

344. 344

345. 345

346. 346

347. 347

348. 348

350. 350

351. 351

352. 352

354. 354

355. 355

356. 356

400. 400

401. 401

402. 402

403. 403

404. 404

405. 405

406. 406

407. 407

408. 408

409. 409

410. 410

410а. 410а

411. 411

412. 412

413. 413

414. 414

415. 415

416. 416

417. 417

418. 418

419. 419

420. 420

421. 421

422. 422

423. 423

424. 424

425. 425

426. 426

427. 427

427 а. 427 а

427 б. 427 б

428. 428

429. 429

430. 430

431. 431

432. 432

433. 433

434. 434

435. 435

436. 436

437. 437

438. 438

357. 357

358. 358

359. 359

360. 360

361. 361

362. 362

364. 364

365. 365

366. 366

367. 367

368. 368

369. 369

370. 370

371. 371

372. 372

373. 373

374. 374

375. 375

376. 376

377. 377

378. 378

379. 379

380. 380

36. 36

381. 381

382. 382

383. 383

384. 384

385. 385

386. 386

387. 387

388. 388

389. 389

390. 390

391. 391

392. 392

393. 393

394. 394

395. 395

396. 396

397. 397

398. 398

399. 399

438 а. 438 а

439. 439

440. 440

441. 441

442. 442

443. 443

444. 444

445. 445

446. 446

447. 447

448. 448

449. 449

450. 450

451. 451

452. 452

453. 453

460. 460

461. 461

454. 454

455. 455

462. 462

463. 463

464. 464

465. 465

466. 466

467. 467

468. 468

469. 469

470. 470

471. 471

474. 474

475. 475

476. 476

477. 477

478. 478

479. 479

480. 480

481. 481

482. 482

483. 483

484. 484

485. 485

486. 486

487. 487

488. 488

489. 489

490. 490

491. 491

492. 492

493. 493

494. 494

495. 495

496. 496

500. 500

501. 501

502. 502

503. 503

504. 504

505. 505

506. 506

507. 507

508. 508

509. 509

510. 510

511. 511

512. 512

513. 513

514. 514

515. 515

516. 516

517. 517

518. 518

519. 519

520. 520

521. 521

522. 522

523. 523

524. 524

525. 525

526. 526

527. 527

528. 528

529. 529

530. 530

531. 531

532. 532

533. 533

534. 534

535. 535

536. 536

537. 537

538. 538

539. 539

540. 540

541. 541

542. 542

543. 543

544. 544

545. 545

546. 546

547. 547

548. 548

549. 549

550. 550

551. 551

552. 552

553. 553

554. 554

555. 555

556. 556

557. 557

558. 558

559. 559

560. 560

498. 498

499. 499