Чыгыштын эски басылмаларындагы китептер жана кол жазмалар (чагатай тили)

В этой категории 554 материалов (12886 стр.)

1. Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”

2. Фузулинин ырлар жыйнагы, "Лейла жана Межнун" поэмасы

3. Касым ырларынын жыйнагы

4. Нур – наама

5. "Хайрат ал-фукуха" ( "Изумление законоведов", "Укукчулардын жакшылыктары, сооптор")

6. Фрагменты из разных книг

7. Фрагменты из разных книг

8. Фрагменты из разных книг

9. Навои диваны

10. Из наследия Казы Молдо Бегмата

11. Из наследия Казы Молдо Бегмата

12. Записи кыргызского молдо

13. Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками

14. Записи кыргызского молдо

15. Суфийское сочинение

16. Сборник молитв суфийского характера

17. Разрозненные листы религиозного содержания

18. Суфийское сочинение

19. 19

20. Разрозненные листы религиозного содержания

21. Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания

22. Разрозненные листы религиозного содержания

23. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

24. Печатные листы религиозного содержания

25. 25

26. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

27. 27

28. Записки кыргызского молдо суфийского содержания

29. Маджму'а Нур-нама

30. Разные записи кыргызских молдо

31. "Маслак ал-муттакин"

32. Түркчө кол жазма № 3

33. Сборник хадисов

34. Фузули диваны

31 а. Выписки кыргызского молдо

34 а. Түркчө кол жазма № 2

35. Стихи и проза религиозного содержания

36 а. 36 а

37. 37

38. Записи кыргызского молдо разного содержания

39. 39

40. Фикх Кайдани

41. "Китабу иззати маабин насихатус салихин"

42. "Навадир" таржимаси

43. Дуалар жөнүндө кол жазма

44. "Акаиди Түркия" экинчи бөлүм

45. Китабу дурул-ажаиб

46. Тарихи ислам

46 а. 46 а

47. Жаохарул-хикаят

48. Окуу дептери

49. Ыр түрүндө жазылган аңгемелер жыйнагы.

50. Мусулман мектептер үчүн окуу китеп

51. Шарх та-лим ал-мута' аллим

52. Кыргыз молдо тарабынан жазылган диний багыттагы кол жазма

53. Мухтасар ал-вихайа фи маса'ил ал-Хидайа

54. Араб тилин окутуу китеби

55. Фауз ад-наджат

56. Назм-и сирр-и шариф

57. Сборник суфийских трактатов о профессиях

58. Маджму а -и Нур-нама

59. Сборник суфийских трактатов о профессиях

60. Муаллим ал-ибадат

61. Ал-Джами

62. Малика-и диларем, Китаб-и саневбер

63. Диний укуктук документтердин жыйнагы

64. 64

65. Диван-и Риза-и

66. "Кулийат-и диван-и Абу Амира"

67. Навои диваны

68. Мевлана жана Фузулинин диваны

69. Чахар Дарвиш

70. Латифа

71. 71

72. 72

73. Мулла Худайберди

74. 74

75. 75

76. 76

77. 77

78. 78

79. 79

80. Анонимдүү кол жазма

81. 81

82. 82

83. 83

84. 84

85. Бедевам (убакыт)

86. " Тарих-и енбийа"

87. Хикаялар (аңгемелер)

88. 88

89. Диний календар (1968-69)

90. Диний календар (1969)

91. 1383-хижри жылы үчүн диний календар (1963-1964)

92. Диний багытта жазылган китеп

93. Ферхад жана Ширин

94. Диний багытта жазылган китеп

95. 1366-хижри жылы үчүн диний календар (1936-37)

96. Диний багытта жазылган китеп

97. Фазаил аш-шүхур

98. Би-т-тенких, Межами ал-Хакайык

99. 99

100. 100

101. 1) Хаза китаб телкин ахд ислам, 2) Хаза китаб фикх екбер

102. Хадикатүл Асар

103. 1) Китаб-ы Даават-и Нефишет, 2) (3) Иман рисалеси хем (2)Алифба рисалеси сабылар үчүн

104. 1) Ал-Китабул Еввел, 2) Белгисиз 3) Хүснүл Ибаде

105. Дин тууралуу китеп

106. Бидил Диваны

107. 107

108. Хикметлер

109. Мухаммед (Саллаллаху алейху ва саллам)

110. Тамсилдер

111. 111

112. Муаллеми ал-Шарийат

113. Хадистер

114. Хеза китаб хасиййет дуа-и рижалүл-гайб ( Бул китеп күчтүү “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө)

115. Хүсн ал-ибадат (Ибадаттардын эң сулуусу (жакшысы))

116. Пайгамбарлардын тарыхы

117. 1) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 1-бөлүм, 5-басылыш; 2) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 1-бөлүм, 4-басылыш

118. Диний багытта китеп.

119. Диний бир баяндама китеп

120. Ислам межлиси ( Ислам журналы)

121. Тоту-нааме китеби

122. Бахар-заде тержүмеси (котормосу)

123. 1) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) 1-бөлүм, 8-басылыш; 2) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 2-бөлүм, 2-басылыш; 3)Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 2-бөлүм

124. 124

125. 125

126. 126

127. 127

128. 128

129. 129

130. 130

131. 131

132. 132

133. 133

134. 134

135. 135

136. 136

137. 137

138. 138

139. 139

140. 140

141. 141

142. 142

143. 143

144. 144

145. 145

146. 146

147. 147

148. 148

149. 149

150. 150

151. 151

152. 152

153. 153

154. 154

155. 155

156. 156

157. 157

158. 158

159. 159

160. 160

161. 161

162. 162

163. 163

164. 164

165. 165

166. 166

167. 167

168. 168

169. 169

170. 170

171. 171

172. 172

173. 173

174. 174

175. 175

176. 176

177. 177

178. 178

179. 179

180. 180

181. 181

182. 182

183. 183

184. 184

185. 185

186. 186

187. 187

188. 188

189. 189

190. 190

191. 191

192. 192

193. 193

194. 194

195. 195

196. 196

197. 197

198. 198

199. 199

200. 200

201. 201

202. 202

203. 203

204. 204

205. 205

206. 206

207. 207

208. 208

209. 209

210. 210

211. 211

212. 212

213. 213

214. 214

215. 215

216. 216

217. 217

218. 218

219. 219

220. 220

221. 221

222. 222

223. 223

224. 224

225. 225

226. 226

228. 228

229. 229

230. 230

227. 227

231. 231

232. 232

233. 233

234. 234

235. 235

236. 236

237. 237

238. 238

239. 239

240. 240

242. 242

243. 243

244. 244

245. 245

246. 246

247. 247

248. 248

250. 250

251. 251

252. 252

253. 253

254. 254

255. 255

256. 256

257. 257

258. 258

259. 259

260. 260

261. 261

262. 262

263. 263

264. 264

265. 265

266. 266

267. 267

268. 268

269. 269

270. 270

271. 271

272. 272

273. 273

274. 274

275. 275

276. 276

277. 277

278. 278

279. 279

280. 280

281. 281

282. 282

283. 283

284. 284

285. 285

286. 286

287. 287

288. 288

289. 289

290. 290

291. 291

292. 292

293. 293

294. 294

295. 295

296. 296

297. 297

298. 298

299. 299

300. 300

301. 301

302. 302

303. 303

304. 304

305. 305

306. 306

307. 307

308. 308

309. 309

310. 310

311. 311

312. 312

313. 313

314. 314

315. 315

316. 316

317. 317

318. 318

319. 319

320. 320

321. 321

322. 322

323. 323

324. 324

325. 325

326. 326

327. 327

328. 328

329. 329

330. 330

331. 331

332. 332

333. 333

334. 334

335. 335

336. 336

337. 337

338. 338

339. 339

340. 340

341. 341

342. 342

343. 343

344. 344

345. 345

346. 346

347. 347

348. 348

350. 350

351. 351

352. 352

354. 354

355. 355

356. 356

400. 400

401. 401

402. 402

403. 403

404. 404

405. 405

406. 406

407. 407

408. 408

409. 409

410. 410

410а. 410а

411. 411

412. 412

413. 413

414. 414

415. 415

416. 416

417. 417

418. 418

419. 419

420. 420

421. 421

422. 422

423. 423

424. 424

425. 425

426. 426

427. 427

427 а. 427 а

427 б. 427 б

428. 428

429. 429

430. 430

431. 431

432. 432

433. 433

434. 434

435. 435

436. 436

437. 437

438. 438

357. 357

358. 358

359. 359

360. 360

361. 361

362. 362

364. 364

365. 365

366. 366

367. 367

368. 368

369. 369

370. 370

371. 371

372. 372

373. 373

374. 374

375. 375

376. 376

377. 377

378. 378

379. 379

380. 380

36. 36

381. 381

382. 382

383. 383

384. 384

385. 385

386. 386

387. 387

388. 388

389. 389

390. 390

391. 391

392. 392

393. 393

394. 394

395. 395

396. 396

397. 397

398. 398

399. 399

438 а. 438 а

439. 439

440. 440

441. 441

442. 442

443. 443

444. 444

445. 445

446. 446

447. 447

448. 448

449. 449

450. 450

451. 451

452. 452

453. 453

460. 460

461. 461

454. 454

455. 455

462. 462

463. 463

464. 464

465. 465

466. 466

467. 467

468. 468

469. 469

470. 470

471. 471

474. 474

475. 475

476. 476

477. 477

478. 478

479. 479

480. 480

481. 481

482. 482

483. 483

484. 484

485. 485

486. 486

487. 487

488. 488

489. 489

490. 490

491. 491

492. 492

493. 493

494. 494

495. 495

496. 496

500. 500

501. 501

502. 502

503. 503

504. 504

505. 505

506. 506

507. 507

508. 508

509. 509

510. 510

511. 511

512. 512

513. 513

514. 514

515. 515

516. 516

517. 517

518. 518

519. 519

520. 520

521. 521

522. 522

523. 523

524. 524

525. 525

526. 526

527. 527

528. 528

529. 529

530. 530

531. 531

532. 532

533. 533

534. 534

535. 535

536. 536

537. 537

538. 538

539. 539

540. 540

541. 541

542. 542

543. 543

544. 544

545. 545

546. 546

547. 547

548. 548

549. 549

550. 550

551. 551

552. 552

553. 553

554. 554

555. 555

556. 556

557. 557

558. 558

559. 559

560. 560