Чыгыштын эски басылмаларындагы китептер жана кол жазмалар (чагатай тили) (по автору 'белгисиз')

В этой категории 32 материалов (3414 стр.)

6. Фрагменты из разных книг

7. Фрагменты из разных книг

8. Фрагменты из разных книг

15. Суфийское сочинение

21. Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания

30. Разные записи кыргызских молдо

32. Түркчө кол жазма № 3

34 а. Түркчө кол жазма № 2

42. "Навадир" таржимаси

48. Окуу дептери

49. Ыр түрүндө жазылган аңгемелер жыйнагы.

51. Шарх та-лим ал-мута' аллим

52. Кыргыз молдо тарабынан жазылган диний багыттагы кол жазма

55. Фауз ад-наджат

57. Сборник суфийских трактатов о профессиях

59. Сборник суфийских трактатов о профессиях

60. Муаллим ал-ибадат

63. Диний укуктук документтердин жыйнагы

1. Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”

5. "Хайрат ал-фукуха" ( "Изумление законоведов", "Укукчулардын жакшылыктары, сооптор")

4. Нур – наама

13. Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками

16. Сборник молитв суфийского характера

18. Суфийское сочинение

23. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

26. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

28. Записки кыргызского молдо суфийского содержания

29. Маджму'а Нур-нама

38. Записи кыргызского молдо разного содержания

41. "Китабу иззати маабин насихатус салихин"

43. Дуалар жөнүндө кол жазма

44. "Акаиди Түркия" экинчи бөлүм