Открытые рукописи

Всего 1557 открытых материалов (112619 стр.)

3. "Манас" - "Чоң казат"

4. "Манас" - "Чоң казат"

5. "Манас" - "Чоң казат"

6. "Манас" - "Чоң казат"

7. "Манас".Чоң казат

8. "Манас"

9. "Манас", "Семетейдин" биринчи бөлүгү

10. "Семетей". Семетей,II бөлүм

11. "Семетей"

12. "Семетей"

13. "Семетей". Семетей атасы Манастын кунун кууп, калың кошуун менен казат кылып Коңурбай, Нескара, Ботала, Бозкерикти өлтүргөнү.

14. "Семетей". Семетей маркум Манас уулу бала кезинде Абыке, Көбөштун зарпынан...

15. "Манас" үзүндү

16. "Манас"

17. "Семетей"

19. "Семетей" (уландысы)

20. Семетейдин Таласка жөнөгөнү (уландысы)

21. "Семетей" (уландысы)

22. "Семетей"

23. "Семетей" (уландысы)

24. "Семетей"

25. "Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк"

26. "Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)

27. "Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)

28. "Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)

29. "Семетейден" үзүндү - "Айчүрөк" (уландысы)

30. "Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)

31. "Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)

32. "Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)

33. "Семетейден" үзүндүү - "Айчүрөк" (уландысы)

34. "Семетей"

35. "Семетей"

36. Манастын санжырасы жана балалык чагы

37. "Манас"

38. Манас. Чоң казат

39. "Манас" - "Чоң казат"

40. "Семетей" (үзүндү) - "Каныкей Семетейди Букарага карай ала качканы"

41. "Семетей" (уландысы)

42. Семетей" (уландысы)

43. "Семетей" (уландысы)

44. "Семетей" (уландысы)

45. "Семетей" (уландысы)

46. "Семетей" (уландысы)

47. "Семетей" (уландысы)

48. "Семетей". "Сейтек"

49. "Манас"

50. "Манас"

51. "Манас"

52. Манасчылардын өмүр баяндар

59. "Семетей" (уландысы)

60. "Семетей" (уландысы)

61. "Семетей" (уландысы)

62. Сейтек

63. "Сейтек"

64. "Сейтек"

65. Манас. Манастын бала чагы

66. "Манас"

67. Манас. Манастын батышты каратуулары

68. "Манас"

69. "Манас"

70. "Манас"

71. "Манас" үзүндү

72. Манас. Чоң казат. Жети канедын окуясы

74. "Манас"

75. "Манас" (уландысы)

76. "Манас" - Чоң казат

77. Семетей

78. Семетейдин Таласка келиши

79. Семетейдин Таласка келиши

80. Семетейдин Таласка келиши

81. "Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы

82. "Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы

83. "Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы (уландысы)

84. "Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы (уландысы)

85. "Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы (уландысы)

86. "Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы (уландысы)

87. "Семетей". Семетейдин Айчүрөктү алышы (уландысы)

88. "Семетей". Семетейдин Коңурбай менен урушу

89. "Семетей". Семетейдин Коңурбай менен урушу (уландысы)

90. "Манас". Манастын бала чагы

91. "Манас". Манастын уруштары

92. "Манас". Манастын жигитчилик чагы

93. "Манас". Манастын жигитчилик чагы (уландысы)

94. "Манас". Манастын жигитчилик чагы уландысы)

95. "Манас". Манастын жигитчилик чагы (уландысы)

96. "Манас". Манастын жигитчилик чагы (уландысы)

97. Манас. Манастын жигитчилик чагы(уландысы)

98. "Манас". Чоң казат

99. "Манас". Чоң казат

100. "Манас". Чоң казат

101. "Манас". Чоң казат

102. "Манас". Чоң казат

103. "Манас"- Манастын өлүмү. "Семетей"

104. "Семетей". Каныкейдин Букарага качышынын башы

105. Семетей

106. "Семетей" (уландысы)

107. "Семетей" (уландысы)

108. "Семетей" I том

109. "Семетей" II том

110. "Семетей" III том

111. "Семетей" IV том

112. "Семетей". Көкөтөйдүн ашы. V том.

113. "Семетей" (уландысы)

114. "Семетей" (уландысы)

115. "Семетей". Семетей менен Коңурбайдын урушу

116. "Семетей". Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

117. "Семетей". Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

118. "Семетей". Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

119. "Семетей". Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

120. "Семетей" (уландысы)

121. "Семетей". Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

122. "Семетей". Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

123. "Семетей". Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

124. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

125. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

126. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

127. Семетей. Семетей менен Коңурбайдын урушу (уландысы)

128. Семетей. Семетейдин өлүшү

129. Семетей.Семетейдин өлүшү (уландысы)

130. Семетей.Семетейдин өлүшү (уландысы)

131. Семетей.Семетейдин өлүшү (уландысы)

132. Семетей.Семетейдин өлүшү (уландысы)

133. Сейтек 1-бөлүм

134. Сейтек (уландысы) IIбөлүм

135. СейтекIII бөлүм

136. СейтекIV бөлүм

137. СейтекV бөлүм

138. СейтекVI б

139. Сейтек VII б

140. Сейтек VIIIб

141. Сейтек IX б

142. Сейтек X б

143. Сейтек XI б

144. Сейтек. Сейтек менен Акжолтойдун перинин кыздарына үйлөнүшү (уландысы)

145. Сейтек

146. Сейтек

147. Манас эпосунан үзүндү

148. Манас эпосунун үзүндү. Жылкы тийүү Алмамбеттин Көкчөгө келиши Манастын Каныкейге үйлөнүшү Каныкейдин жомогу

151 а. Чоюкенин өмүр баяны

152. Манас Көзкамандардан коргон жасагандыгы

153. Манас. Чоң казат.

154. Семетей

155. Семетей т. 2

156. Семетей т. 3

157. Семетей т. 4

158. Семетейдин балалык чагы

159. Семетей, Чынкожо Толтойдун окуясы

160. Манас. 1.Манастын атасы Жакыптын балалык чагы. 2.Манастын туулуп өскөнү

161. Манас. Чоң казаттын башталышы жана Көкөтөйдүн ашы. Жети кандын кеңеши.

162. Манас

163. Манас. Кичи казат.

164. Манас. Кичи казат.

165. Семетей 1-2

166. Семетей (Семетейдин Шатемирге кайыңдан Чачыкейди алганы)

167. Семетей (Семетейдин Айчүрөктү талашып Чынкожо, Толтой менен болгон урушу)

168. Семетей (уландысы)

169. Семетей (уландысы)

170. Семетей (уландысы)

171. Семетей

172. Семетей. Семетейдин Коңурбайдан кун кууганы

174. Семетей. Семетейдин өлүмү

175. Семетей. Семетейдин өлүмү

176. Сейтек

177. Сейтек (уландысы)

178. Семетей. Семетейдин бала чагы

180. Семетей. Кулчоро менен Канчоро Семетей Канжожого элчиде жибергени

182. "Семетей". Семетейдин жетим калып Букарага барышы.

183. "Семетей". Семетей Букардан Таласка келип, Манастан калган мүлктөрүн алып жаткан жери.

184. Семетей (Чынкожо толтойдун окуясы) 2-б

185. Манас (Манастын ашы)

186. Семетей (Семетейдин Букарда болуп Таласка келиши)

187. Семетей (Семетейдин Коңурбайга жортуулу) IIIб.

188. Семетей (Семетейдин өлүмү)

189. Сейтек

190 а. Манас Т 1,2

190 б. Манас Т 3,4 (уландысы)

190 в. Сейтек

190 г. “Манас ” тууралуу билгендерим

200. "Манас". Манастын биринчи казаты.

201. "Манас". I бөлүм. " Манастын балалык чагы. 1-казат башталып бүтөт".

202. "Манас". Манастын балалык убагы.

203. "Манас". Манастын балалык жана жигитчилик чагы.

204. "Манас". Манас баатыр Текес, Көл, Чүй, Талас, Атбашы, Нарын жерлерин каратканы.

205. "Манас". 2-казат.. Ташкент, Наманген жерлерин каратканы.

206. "Манас". Манас баатырдын Анжияндагы Маңгул канды алганы; Манас баатырдын Кашкарды мусулман кылганы ж.б. окуялар.

207. "Манас". Манас баатырдын (төртүнчү окуясы) Атемирдин кызы Каныкейди алганы.

208. "Манас". Манас баатырдын Самаркан жергесинде болгону.

209. "Манас". Көкөтөйдүн ашы.

211. "Манас". Кичи чабуул. (Манас баатырдын баласы жоктуктан арман кылганы.

211 а. "Манас". Көкөтөйдүн ашы

213. "Манас". “Чоң казат” эпизодунун үзүндүлөрү

214. 1-д. Чокморовдун өмүр баяны 2д-3д 4д-Чоң казат

215. 1-д Манастын ата бабалары 2 д улан, 3 д у

216. Манас. Чоң казат.

217. Манас. Алоокенин мусулмандарды чабышы

224. Манас

225. Сейтек. Сейтектин Канчоро менен Кыяздан өчүн алып, Бозбаланы кан шайлашы.. Күлчоро менен Сейтектин Талас Кенкол жерине келиши. Айчүрөктүн Семетейди издегени (Сейтектин аягы)

226. Манас (үзүндүлөр)

247. “Манас” эпосунан үзүндү

248. Манас. Семетей

249. Семетей

250. Семетей. Семетейдин Акшумкарды издеп Үргөнчкө жөнөгөнү

252. Семетей.

252 а. Кысса Семетей баатыры

253. Манас

254. Манас

255. Манас. Көкөтөйдүн ашы

256. Чоң согуш

257. Алгачкы Манас Т.I.

257 а. Манас Т.II.. Алооке кан

258. Манас. Көкөтөйдүн ашы

259. Манас (үзүндү)

260. Манас

261. Семетейден үзүндүлөр

262. Семетей. (үзүндү). С. Орозбаковдун өмүр баяны

263. Манас. Семетей.

264. Семетей.

265. Калмактар (Манастан үзүндү)

266. Манастан үзүндүлөр

268. Манас. (Кандардын Манаска каршы келиши. Манастын дүйнөдөн кайтышы. Анын ашына даярдык)

271. Манас

272. Манас. Көкөтөйдүн ашы

273. “Манас” эпосу боюнча Ош ж-а Жалал-Абад обл-н жыйналган материалдар

274. Үч-Терек ж-а Токтогул р-нан жазылган “Манас” эпосунун үз-ү

275. Манас 1 т. кыскар-н жыйнак-н варианты

276. Кирг ССРинин Алай рай-нан ж-а Тажик ССРинин Жерге-Тал рай-нан жыйналган фольклордук мат.

278. Семетей (Абыке, Көбөштөргө жолугушуусу)

279. Көкөтөйдүн ашы (Ч. Валиханлв жазып алган үзүндүнүн котормосу Маргуландын “Шокан жеңе Манас” деген китебинен алынды)

280. Манас, Семетей (үзүндү)

281. Манас (Ат-Башы рай-нан жый-н мат-р)

282. Семетей (оригинал 3)

283. Семетей

284. Семетей

285. Семетей (үзүндү

286. Манас (үзүндү) Манастын Сайкалга үйлөнүшү

287. Манас

288. Семетей (үзүндү

289. Манас (үзүндү)

290. Манас ( Семетей үзүндү)

291 (1). Манас (үзүндү)

293. Манас

294. Манас

296. Манас

297. 1. Манас, Сайкалдын окуясы

298. Манас. “Чубак менен Алмамбеттин чатагы”

299. Манас. Чоң казат

300. Семетей

301. Манас

302. Манас

303/304. Манастан үзүндү

305. Манастан үзүндү

306. Манастан үзүндү

307. Манас

308. Семетей

309/310. Манас

311. Манас. Чоң казат окуясы

312. Манас

313. Манас

314. Семетей тууралуу жомок

315. Манастын бала чагы

2. Молдо Кылыч-первый киргизский акын-письменник

3. Кылычтын ырлары

4. Молдо Кылычтын ырлары

5. Автограф Молдо Кылыча

6. Зилзала (отдельные места)

7. Кылычтын ырлары

10. Молдо Кылыч. Ырлар

11. Молдо Кылычтын ырлары

12. Молдо Кылычтын ырлары

13. Молдо Кылычтын ырлары

53. Справки и аннотации на произведения М Кылыча

54. Молдо Кылычтын ырлары

56 а. Кысса Зилзала (китептин көчүрмөсү)

57. Акыр заман (ырлар)

58. Акыр заман

59. Калыгулдун месели

61. Особое мнение Тыныстанова

62. Проспект грамматики киргизского языка

63. Рассказ Алмамбета - эпизод из “Великого похода”

68. Имланын кыскача эрежелери

71. Об основных недостатках в проекте киргизской орфографии

74. Социально-экономические термины

85. Терминдер

88. Казыбектин ырлары

94. Дополнение продолжения к проекту орфографии

96. Дунганский язык (рукопись)

100. Отчет о дунганской лингвистической экспедиции

101. Из работы дунганской диалектологический экспедиции

106. Элчилердин кайтышы

110. Киргизский эпос "Манас"

111. Киргизский эпос “Манас”

125. Рецензия на брошюру К. Тыныстанова

134. Фрагменты киргизского народного эпоса “Манас”

135. Хал заман

138. Калыгул

139. Новая орфография киргизского языка

140. Новая киргизская орфография (проект)

164.0. Жекече архивинен документтер

167а. Мажму атут-товарих (фото копия)

168.0. Собрание историй (Мажму атут-товарих)

170.0. Касым Тыныстановга байланыштуу документтер

171.0. Молдо Нияз. Санаттар

174.0. Кыргыз элинин генеологиясы

192.0. Казыбек. Казыбек ырларынан жыйналган термелер

612.0. Докладная записка о проекте орфографии

638.0. О поправках к проекту киргизской орфографии предложенных К.Тыныстановым

642.0. Древняя киргизская письменность

643.0. Семантика падежей в кирг. яз.

644.0. Современный киргизский язык фонетика и морфология

645.0. Рецензии на Грамматику Киргизского языка (фонетика и морфология) для пед.уч

646.0. Русско-кирг словарь Грамматика кирг. языка

695.0. О мероприятиях по переходу кирг. писменности с латинск. алфавита на русский

1404.0. Статья о труде Махмуда Кашгарского “Диван турецких языков”

1582.0. Материалы лингвистич.конф.1954 г.

1985.0. Лобнорский язык (тексты, переводы, словарь)

2034.0. Экспедиционный материал

2096.0. Диалектологические материалы Тянь-Шанской обл., собранные в 1957-1958 гг.

3015.0. Диалетк. Мат.собранный в Чоң-Кемине и Чуйском р-не в 1958 г

3052.0. Кыргыздын азыркы адабий тилинин түшүндүрмөлүү сөздүгү

3077.0. Диалектологич.мат-лы, собранные в марте апреле 1959 г. в Ферганской, Андижанскойи ташкентской обл-х

3092.0. Диалект мат-лы, собранные в Самаркандской, Наманганской обл. И Бостонлукском р-не Ташкентской обл.

4007.0. Язык енисейских памятников древнетюркской письменности

5039.0. Диалектологические материалы по языку киргизов, живущих на территории Казакстана

5040.0. Стенограмма ликсикографического совещания, проходившего в сентябре 1960 года.

5023.0. Диалектолог.мат.по языку киргизов, живущих на территории Ошской области

5056.0. Экспедиционный диалектологический мат.из Чуйской долины

5070.0. Араб филолог. О турецком языке (арабский текст)

5148.0. Кодекс Куманикус. Байыркы түрк сөздөрүнүн жыйнагы, сөздүгү (Польша-тур (1620-1621) согушу жөнүндө армян-кыпчак хроникасы) (Ориенталистика маалыматтары)

5149.0. Прелоги в русском языке (плановая работа)

5150.0. (Абу-Хаян. “Китаб ал-Идрак Лисан ал-Атрак” турецкое издание)

5153.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в западной части Чуйской обл.

5154.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Ошской обл.

5155.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Ошской обл.

5156.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Иссык-кульской, Таласской, Тянь-Шанской обл.

5157.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Иссык-кульской, Чуй.обл.

5158.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Тадж.ССР, Узбек.ССР, Сузак.обл.

5159.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Узбек.ССР

5160.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Тадж.ССР, Наманганской обл.

5162.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Талас.обл., Ат-Баши, Ак-Тала, Жумгал, Ала-Бука, Узбек.ССР.

5163.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Анджижанской, Наманганской обл., Тадж.ССР.

5164.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Тадж.ССР, Фрунз.р-не, Фергане, Чуй.обл.

5165.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Жумгал., Чаткальском р-не, Тянь-Шаньской обл.

5166.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Узб.ССР, Чаткале, Суусамыре, Жумгале

5168.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Ош.обл., Тянь-Шанской обл.

5169.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Кочкоре, Сузаке, Жумгале

5170.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Иссык-кульской, Нарын.обл., Ош.обл., Андижанской обл.

5172.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Иссык-кульской, Талас.обл., Жумгал. р-не.

5177.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Чуй.обл.

5180.0. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Чуй.обл., Узбек.ССР

5316.0. Кutadgy bilig Tipkibasim I viyana nushasi

5318.0. Кutadgy bilig Tipkibasim II Fergana nushasi

1a (1). Чингилабад бучук (сказка)

1а (2). Старик со старухой c семью козами (сказка)

1а (3). Странник, сын хана (сказка)

1а (4). Единственный сын бая (сказка)

1а (5). Три батыра. Доброе и злое намерения (сказки)

1б. 1. Жээренче чечен; 2. Ребенок, дарованный Кайыпом (сказки)

1в (1). Ырлар

1в (2). 1в (1) аудиожазмасын уландысы

1в (3). Аңгемелер

2а (1). Аңгемелер

2а (2). Ырлар

3. Отрывок из эпоса “Семетей”

3а (1). Аңгемелер

3а (2). Аңгеме, күүлөр

4. Отрывок из эпоса “Семетей”

4а (1). Фольклор экспедициянын материалдары

4а (2). Жөө жомок, кошоктор

4а (3). Фольклор экспедициянын материалдары

4а (4). Фольклор экспедициянын материалдары

5-1. "Семетейден" үзүндү

5 - 2. "Семетейден" үзүндү

5-2,3. "Семетейден" үзүндү

5-3. "Семетейден" үзүндү

5-4. "Семетейден" үзүндү

5-5. "Семетейден" үзүндү

5-6. "Семетейден" үзүндү

5-7. "Семетейден" үзүндү

5а (1). Каба Атабековдун аңгемеси. "Манастан" үзүндү

5а (2). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

5а (3). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

5а (4). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

6-1. “Семетей” эпосу үзүндү

6-2. "Семетейден" үзүндү (уландысы)

7. “Семетей” эпосу үзүндү

8-1. "Семетей" эпосу үзүндү

8-2. "Семетейден" үзүндү (уландысы)

11-2. “Манас”. Көкөтөйдүн ашы (уландысы)

11-3. “Манас”. Көкөтөйдүн ашы (уландысы)

11-5. “Манас”. Көкөтөйдүн ашы (уландысы)

11-6. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-7. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-8. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-9. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-10. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-11. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-12. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-13 (1). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-14 (1). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-15 (1-2). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-17 (1-2). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

11-18 (1-2). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

12-19 (1-2). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

12-20 (1). Отрывок из эпоса “Манас”. Чоң казат.

12-21 (1-2). Отрывок из эпоса “Манас”. Чоң казат.

13-1. "Манас" эпосу үзүндү

17-4. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

17-5. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

18-6. "Манас" эпосу үзүндү

19-7 (1). "Манас" эпосу үзүндү

20-8 (1). "Манас" эпосу үзүндү

21-10. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

21-11 (1). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

21-12 (1). Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

21-13. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

21-14. Отрывок из эпоса“Манас”. Чоң казат.

21-15 (1). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

21-16. "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

21-17 (1). "Манас" эпосу үзүндү (уландысы)

22-3. Воспоминания С. Каралаева

23-1. Эпизод из эпоса “Семетей”

23-2. Эпизод из эпоса “Семетей” (продолжение)

24-2. Эпизод из эпоса “Семетей” (продолжение)

24-3. Эпизод из эпоса “Семетей”

26. Отрывок из эпоса “Курманбек”

29 (1). Табышмактар. Айтыш

29 (2). Сборник различных аудиозаписей (воспоминания, сказка)

30 (1). Сборник различных аудиозаписей (рассказы, айтышы, жарамазан, сказки)

30 (2). Сборник из различных аудиозаписей (сказка, воспоминания)

31. Сборник из различных аудиозаписей (санат, арман, ырлар)

33-1 (1). Песни. Акындын айтышы

33-1 (2). Айтыш

33-2 (1). Сборник из различных аудиозаписей

33-2 (2). Продолжение песни “Аккалтар”

34 (1). Сказка “Жалайыр”. Песни

34 (2). Сборник из различных аудиозаписей (рассказы, песни)

35. Сборник из различных аудиозаписей

36. Песни

37 (1). Сборник из различных аудиозаписей

37 (2). Сказки и легенда

39 (1). Сборник из различных аудиозаписей

39 (2). Массовые песни (продолжение)

40 (1). Сказка “Балыкчы чал”

40 (2). Сборник из различных аудиозаписей

41-2(1). Сборник из различных аудиозаписей

41-2(2). Сборник из различных аудиозаписей

42. Отрывок из эпоса "Манас"

43 (1). Сказки

43 (2). Сборник из различных аудиозаписей

44 (1). Сборник из различных аудиозаписей

44 (2). Воспоминания

45 (1). Сказки

45 (2). Сборник из различных аудиозаписей

46 (1). Продолжение сказки “Беш дервиш”

46 (2). Продолжение сказки “Беш дервиш”

47 (1). Сборник из различных аудиозаписей

47 (2). Воспоминания К.Жоошбаева

48. Сборник из различных аудиозаписей

49 (1). Сборник из различных аудиозаписей

49 (2). Сборник песен

50 (1). Сборник из различных аудиозаписей

50 (2). Сборник из различных аудиозаписей

51 (1). Сборник из различных аудиозаписей

51 (2). Санат, ашыктык ырлар

52 (1). Санат ырлар

52 (2). Рассказ и песня Э.Толубаева

53. Песни, симфония

56. Песни “Азыркы музыкалар”

59. Сборник из различных аудиозаписей

1. Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”

2. Фузулинин ырлар жыйнагы, "Лейла жана Межнун" поэмасы

3. Касым ырларынын жыйнагы

4. Нур – наама

5. "Хайрат ал-фукуха" ( "Изумление законоведов", "Укукчулардын жакшылыктары, сооптор")

6. Фрагменты из разных книг

7. Фрагменты из разных книг

8. Фрагменты из разных книг

9. Навои диваны

10. Из наследия Казы Молдо Бегмата

11. Из наследия Казы Молдо Бегмата

12. Записи кыргызского молдо

13. Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками

14. Записи кыргызского молдо

15. Суфийское сочинение

16. Сборник молитв суфийского характера

17. Разрозненные листы религиозного содержания

18. Суфийское сочинение

19. 1. Куран, 2. «Муъалиму-л-ибадат”, 3.“Ъакаид” китептери

20. Разрозненные листы религиозного содержания

21. Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания

22. Разрозненные листы религиозного содержания

23. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

24. Печатные листы религиозного содержания

25. 25

26. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

27. 27

28. Записки кыргызского молдо суфийского содержания

29. Маджму'а Нур-нама

30. Разные записи кыргызских молдо

31. "Маслак ал-муттакин"

32. Түркчө кол жазма № 3

33. Сборник хадисов

34. Фузули диваны

31 а. Выписки кыргызского молдо

34 а. Түркчө кол жазма № 2

35. Стихи и проза религиозного содержания

36 а. 36 а

37. 37

38. Записи кыргызского молдо разного содержания

39. 39

40. Фикх Кайдани

41. "Китабу иззати маабин насихатус салихин"

42. "Навадир" таржимаси

43. Дуалар жөнүндө кол жазма

44. "Акаиди Түркия" экинчи бөлүм

45. Китабу дурул-ажаиб

46. Тарихи ислам

46 а. 46 а

47. Жаохарул-хикаят

48. Окуу дептери

49. Ыр түрүндө жазылган аңгемелер жыйнагы.

50. Мусулман мектептер үчүн окуу китеп

51. Шарх та-лим ал-мута' аллим

52. Кыргыз молдо тарабынан жазылган диний багыттагы кол жазма

53. Мухтасар ал-вихайа фи маса'ил ал-Хидайа

54. Араб тилин окутуу китеби

55. Фауз ад-наджат

56. Назм-и сирр-и шариф

57. Сборник суфийских трактатов о профессиях

58. Маджму а -и Нур-нама

59. Сборник суфийских трактатов о профессиях

60. Муаллим ал-ибадат

61. Ал-Джами

62. Малика-и диларем, Китаб-и саневбер

63. Диний укуктук документтердин жыйнагы

64. "Диван и-Машраб"

65. Диван-и Риза-и

66. "Кулийат-и диван-и Абу Амира"

67. Навои диваны

68. Мевлана жана Фузулинин диваны

69. Чахар Дарвиш

70. Латифа

71. Сборник книг и рукописных приложений

72. Трактат о хадже

73. Мулла Худайберди

74. Риселе-ий дехканчилик

75. 75

76. Генеалогия кыргызских родов и племен

77. Хадисы о пророке

78. Отрывок из эпоса "Семетей"

79. 79

80. Анонимдүү кол жазма

81. Учебник арифметики

82. Рукопись о началах религии

83. Сборник из разных рукописей

84. 84

85. Бедевам (убакыт)

86. " Тарих-и енбийа"

87. Хикаялар (аңгемелер)

88. 88

89. Диний календар (1968-69)

90. Диний календар (1969)

91. 1383-хижри жылы үчүн диний календар (1963-1964)

92. Диний багытта жазылган китеп

93. Ферхад жана Ширин

94. Диний багытта жазылган китеп

95. 1366-хижри жылы үчүн диний календар (1936-37)

96. Диний багытта жазылган китеп

97. Фазаил аш-шүхур

98. Би-т-тенких, Межами ал-Хакайык

99. 99

100. 100

101. 1) Хаза китаб телкин ахд ислам, 2) Хаза китаб фикх екбер

102. Хадикатүл Асар

103. 1) Китаб-ы Даават-и Нефишет, 2) (3) Иман рисалеси хем (2)Алифба рисалеси сабылар үчүн

104. 1) Ал-Китабул Еввел, 2) Белгисиз 3) Хүснүл Ибаде

105. Дин тууралуу китеп

106. Бидил Диваны

107. 107

108. Хикметлер

109. Мухаммед (Саллаллаху алейху ва саллам)

110. Тамсилдер

111. 111

112. Муаллеми ал-Шарийат

113. Хадистер

114. Хеза китаб хасиййет дуа-и рижалүл-гайб ( Бул китеп күчтүү “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө)

115. Хүсн ал-ибадат (Ибадаттардын эң сулуусу (жакшысы))

116. Пайгамбарлардын тарыхы

117. 1) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 1-бөлүм, 5-басылыш; 2) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 1-бөлүм, 4-басылыш

118. Диний багытта китеп.

119. Диний бир баяндама китеп

120. Ислам межлиси ( Ислам журналы)

121. Тоту-нааме китеби

122. Бахар-заде тержүмеси (котормосу)

123. 1) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) 1-бөлүм, 8-басылыш; 2) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 2-бөлүм, 2-басылыш; 3)Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 2-бөлүм

124. 124

125. Ъамал

126. Кыраат-Куран

127. Мухаммад

128. Хадистер жана которулуштары

129. Фикх Гийдани тержимеси

130. Худаа Таъаланның мнгде бир исимлери хамстлери брлан

131. Фикх Гийдани тержимеси

132. Кырк хадис

133. Адабу-л-масжид (Мечит адеби)

134. Ислам дининдеги негизги түшүнүктөр

135. 135

136. Дини таквим (диний календар)

137. 1) Жамаат 2) Рузиху зекат 3) Акыйда

138. 138

139. 139

140. Географиянын башкы сабагы

141. “Килы заман” романы

142. 142

143. 143

144. 144

145. Сочинение по исламской этике

146. 146

147. Кыргызстан жана кеңештер түзүлүшү

148. 148

149. "Бад ал-маариф"

150. "Ислам"

151. 151

152. 152

153. 153

154. 154

155. 155

156. "Сокровищница мыслей"

157. 157

158. 158

159. 159

160. 160

161. 161

162. "Шорут ас-Салават"

163. 163

164. 164

165. "Сорок хадисов"

166. 166

36. Архивные материалы восстания 1916 г.

744. Сборник различных материалов

747. Разные материалы

167. 167

168. Мусульманское право (фикх)

169. 169

170. 170

171. Сочиние на исламскую тематику

172. 172

173. "Бакырган китаби"

174. "Неотложные задачи мусульман"

175. "Элм-хал"

176. Учебник по математике

177. религиозное сочинение

178. Религиозный календарь

179. "Сливки религиозных вопросов и неотложные задачи правоверных"

180. Религиозный трактат

181. Грамматика

182. Этика совершения намаза

183. Подарок правителям

184. Этикет совершения намаза

185. Краткая география

186. "Подробное изложение известий и сад авторитетов"

187. Избранные хадисы

188. Записки паломника

189. "Наша школа"

190. Этикет совершения намаза

191. Извлечение из истории пророков

192. Этико-дидактическое сочинение

193. 193

194. Сорок хадисов

195. 195

196. Религиозный календарь

197. "Вера ислама"

198. О правилах чтения молитвы

199. "Таквим"

200. "Вера ислама"

201. Сочинения Бухар-заде

202. религиозное сочинение

203. Сочинение о шариате

204. Трактат по астрологии

205. "Таквим"

206. 206

207. "Мавлуд ан-наби"

208. 208

209. "Кырк хадис таржимаси"

210. Поэтические сказки

211. Трактат по основам ислама

212. Учебник по исламу

213. Учебник по исламу

214. "Тафсири куран"

215. Основные положения шариата

216. "Исламская вера"

217. Теологический трактат

218. Каноны ислама

219. "Абдул Кайум"

220. "Ислам"

221. 221

1. Путеводитель для слепых

2. Мирза Бедиль и рубаи Омара Хайяма

3. Сборник персидско-таджикских рукописей

4. Диван Хафиза Ширази

5. "Капли" ("Капли из источника жизни")

6. Диван Хафиза

7. Диван Хафиза

8. Тазалы

9. Диван Бедиля

10. Книга о разлуке (Феракнаме)

11. Тимирчилик ("Хозяйственные трактаты")

12. Диван Бедиля

13. Чахар китаб

14. Вамбери

15. Язык птиц

16. Диван Хафиза Ширази

17. Сказка о кошке и мышке

18. Убеждения праведных

19. Газели и касыды Бедиля

20. Диван Хафиза

21. "Комментарии к книге юношей" Абу Насра Фарахи, названной и прославленной, как "Комментарии Дешт Беязи"

22. "Дуновение дружбы из обителей святости" и "Золотая цепь"

23. Ходжа Хафиз

23а. Диван Бедиля

24. Сборник стихотворных рассказов ("Хикайат")

25. Язык птиц

26. Диван Хафиза Ширази

26 а . Диван Хафиза

27. Без названия ("Сочинение суфия Аллахяра")

755. Статья С.М. Абрамзона, В.П. Курылева. Основные виды домашнего скота у киргизов, их численность, распространение и использование (конец XIX и начало XXвв.)

756. Лунин Б.А. Изъятие излишков земель из пользования киргиз

757. С. Абрамзон. Семья и брак у киргизов

758. Сборник с материалами С.Абрамзона

763. ЦГИАЛ (Копии) О податях с кочевого населения

768. Материалы (разные) С.Абрамзона

793. Распределение населения по национальному и родному языку (по переписи 1926 года)

797. Сборник различных материалов

811. Б.Солтоноев. К истории восстания 1916г. в Киргизии (авторизированный перевод)

28. Сборник из двух книг

29. "Этика Насира" и "Этика Мансура"

30. Комментарий к книге юношей

31. Хрестоматия полезностей

32. Газели Бедиля

33. Без названия (Светоч гадания на песке)

34. Возлюбленная святая Фатима Захра

35. Диван (сборник стихов) Бедиля

36. Убеждение

37. Биография учеников Имама Абу Ханифа, сборник вопросов

38. Четыре книги

39. Газели Мирзы Абдулкадира Бедиля

171. Тадеуш Ковальский. "Исследования о форме поэзии тюркских народов"

171а. Тадеуш Ковальский. "Исследования о форме поэзии тюркских народов"

172. В.М. Жирмунский. Введение в изучение Манаса

173. В.М. Жирмунский. Итоги и задачи изучения эпического творчества народов Средней Азии

173а. В.М. Жирмунский Итоги и задачи изучения эпического творчества народов Средней Азии

175. В.М. Жирмунский. Прозаический пересказ "Манас"

176. К.Зелинский, М.Шагинян. Уроки одного издания о романе А. Токомбаева "Кровавые годы"

178. Нельдеке. Национальный эпос Ирана и Шахмана

178а. Нельдеке. Национальный эпос Ирана и Шахмана

179а. М.Ауэзов. Киргизский героический эпос Манас

181. М.Богданова. Киргизская советская литература

40. Трактат по исламской этике

182. Манасчылар

183. Материалы для хрестоматии для 6 кл.

41. Чахар китаб

184. Рецензии по Манасу

42. Этико-дидактическое сочинение

43. Без названия ("Четыре книги")

44. Сочинение по шариату

45. Диван Бедиля

46. Диван Физули

47. Сборник из четырех книг

48. Чахар китаб

49. Диван Хафиза

50. Диван Хафиза

51. Диван Мирзы Абдулкадира Бедиля

52. Без названия (Наука о религии и ясновидении)

53. Сочинение по исламу

54. "Четыре книги". "Диван Хафиза"

55. Диван Хафиза

56. Диван Хафиза

57. Диван Бедиля

58. Сочинение по исламу

59. Сочинение по основным положениям шариата

60. Диван Хафиза

61. Диван Хафиза

62. Без названия ("Лексика без примесей", 1-й том).

63. Чахар китаб

64. Диван Мирзы Абдулкадира Бедиля

2. Великий поход. Тоголок Молдо

65. Сборник (без названия)

38. Манас. Великий поход. Шапак Ырысмендеев

65. Манас. Молдобасан Мусулманкулов

105. Манас. Саякбай Каралаев

173. Семетей. Багыш Сазанов

179. Семетей. Тыныбек Жапы уулу

181. Манас (Көкөтөйдүн ашы ж-а Мааникердин окуясы)

66. Догмы мусульманской философии

210. Сагымбай Орозбак уулу. Манас. Чоң чабуул

67. Без названия

212. Мамбет Чокморов. Манас. Алмамбеттин жомогу

68. Убеждения праведных

69. Чахар китаб

295. Сагымбай Орозбак уулу. Манас

269. Сапарбек Касмамбетов. Семетей

589. Манас 1-бөлүм (В.В. Радлов)

590. Семетей (В.В. Радлов)

1040. Көкөтөйдүн ашы (вариант записанный Ч. Валихановым)

1281. Мукай Элебаев. Дневники

1472. Дневник Дж. Боконбаева за 1924-30 гг.

1773. Алыкул Осмонов. Ак-Мөөр

1775. Алыкул Осмонов. Толубай сынчы

1784. Алыкул Осмоновдун эл арасынан жазып алган легендалары

1785. Письма и телеграммы к А.Осмонову

70. Сочинение по исламу

71. О полной перестановке гласных в структуре арабских слов

72. Сборник (без названия)

73. Покой сердца

74. Без названия (Догмы мусульманского права (фикх))

75. Язык птиц

76. Сочинение по исламу ("Сорок хадисов" и "Нурнаме")

77. Сборник (без названия)

78. Диван Мирзы Абдулкадира Бедиля

80. Без названия (Четыре книги)

81. Без названия (Правила чтения хутбы)

82. Персидский язык

1167. Жаки Таштемиров. Доклад о жизни и деятельности Тоголока Молдо

1497. Автобиография А. Токомбаева, К.Баялинова, К. Маликова

1649. В.Виноградов. Киргизский народный речитатив

1951. Р.З. Кыдырбаева. Лирика Алыкула Осмонова

83. Цветник проповедника

2029. Б. Маленов. Мукай Элебаевдин чыгармачалыгы

2066. М.Мамыров. Памирдик кыргыздарды элдик оозеки чыгармаларынын үлгүлөрүнөн

84. Диван Хафиза

85. Стихи, принадлежащие Бедилю

86. Диван Хафиза

2071. Б.Маленов. Творчество Мукая Элебаева

2089. Б.Маленов. Творчество Мукая Элебаева

3066. С.Закиров. Кожожаш

5062. С.Байходжоев. Алымкул Үсөнбаев

87. Название неизвестно (рукопись состоит из четырех книг)

5121. Б.Кебекова. Эр Табылды

5200. З.Бектенов, Т.Байжиев. Кыргыз тили: Башталгыч мектептин 4-класстары үчүн.

88. Диван Физули. "Лейли и Меджнун"

1. Сборник (без названия)

2. Теологический трактат

10. Коран

11. «Далил-уль-Хайрат» («Указатель к благам»)

12. «Аль-Каафия»

13. Стихи, посвященные пророку

14. «Хуласату фикх аль-Кайданий»

15. «Сборник молитв»

16. Коран

17. Рукопись религиозного характера

17 а. Мухтасар-уль-Викайа (Сокращенное изложение Аль-Викайа)

18. Масабих-ус-Сунна (Лампады пути)

1173. Парные слова в киргизском языке

1466. К характеристике языка таласских памятников письменности орхоно-енисейского типа

1549. Отчет Г. Бакиновой о научной командировке в Иссык-Кульскую и Тянь-Шанскую области

1587. Б.М. Юнусалиев. К вопросу о формировании общенародного киргизского языка

2034. Материалы экспедиции собранные Сыдыковым

5123. Словарь Алтайского и Аладагского наречий тюрского языка

5173. Материалы диалектологической экспедиции

5174. Материалы диалектологической экспедиции

5181. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Ош.обл., Тадж.ССР

5183. Материалы диалектологической экспедиции

5182. Материалы диалектологической экспедиции

5186. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Ош.обл., Баткен.обл., Узбек.ССР, Казахстане

5187. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Тянь-Шане, Узбек.ССР, Иссык-Куль.обл.

5188. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Узбек.ССР, Чаткале, Ак-Талаа

5277. Физикалык терминдердин сөздүгүнө карата пикир

5321. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы Iт. Фонетика. Морфология

5322. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы IIт. Синтаксис

5324. Словарь по работе В. Радлова "Die Jakutische Sprache in ihrem Verháltnisse zu der Türkspochen"

5326. Codex Cumanicus

5327. Тюркология (из материалов С.Кудайбергенова)

5328. Местоимения в кыргызском языке

1. Антропологические материалы из Кеньколского катакомбного могильника в долине реки Талас Кирг.ССР

2. 2- Отчет о поездке среднюю Азию для сбора коллекции по этнографии Киргизов-Ф.А. Фиельструп

4. 4-Материалы о памятниках КССР

5. Материалы о памятниках Кыргызской ССР

6. План местности и полиметаллической стоянки около г.Фрунзе

11. Материалы и выписки из Никитина Палласа, Кастанье, Городцева

15. Стенограмма научной конференции историков Киргизии

31. Материалы южно-киргизской этнографической экспедиции

38. Материалы по истории Киргизии

41. Киргизы в эпоху Ормон хана о генеалогии экспедиции

58. Материалы ЦГИК Казахстана

59. Восстание 1916г. В Северной Киргизии

60. Архивные документы ЦГИА Казахстана копии по истории Киргизии

62. Архивные мат-лы по истории Киргизии и Казакстана

63. Историческое значение древне-тюркских надписей

66. Клад серебряных монет из долины Таласа

92. Памятники культуры древнего Киргизстана

99. Башня Бурана

100. Материалы по археологии: Остатки древних поселений в долине Чу

115. Отчет об археологической экспедиции в Тельманскую обл. Узгена

117. Сако-усунская культура ранних кочевников Чуйской долины

162а. Тяньшано-Алайская археологическая экспедиция

172. История Киргиз и Казаков

749. Земельная реформа на территории современной Киргизии

888. Письма кокандских ханов

889. Дело об отправлении экспедиционных отрядов за р.Чу

890. Переписка о положении в Кокандском ханстве (1862-64)

1503. Характер восстания 1916г. в Киргизии. О характере нац. движения в Киргизии во II половине XIX в.

1520. "О некоторых вопросах восстания 1916 г. в Киргизии"

1743. Арх. работы на Иссык-Куле и Акталинском городище в 1955г.

1819. Китайские и кокандские господства в Зап. Китае

1825. О происхождении киргиз

1890. Краткий отчет о работе в этнограф. Экспед. в Ошскую обл. в июне-октябре 1955г. По теме: " Териальная культура"

1907. Восстание Средней Азии и Казахстана в 1916г. Арх. Мат. Из. ЦГИА. Каз. ССР

1908. Отчет о работе южно-кирг. Археолог. Отряда за 1956г

1966. 1966-Очерг охоты кыргызов в XIX - в нач. XX веков

1998. Перевод извлечений из Мин Ши

1999. Перевод извлечений из Юань-Ши

2000. Тарих-и Шах Махмуд чурас

2040. Бугу менен Сарыбагыштын кагылышы

2051. Из книги - История в честь Рашид хана

2085-1. Скотоводство

2085-2. Скотоводство

2085-3. Скотоводство

2091. Арх. Мат. Из. Каз. Гос. Арх. на тему- Общест. эконом. отнош. кирг. в период господства Кокан-го хан

3009. Семейно-брачные отношения киргизов в конце XIX нач. XX в

3021. Сборник документов относящихся к восстанию 1916 г.

3032, 3033, 3034, 3035. Перевод извлечения из Мин-Ши история династии Мин

3050. Сочинение Мирзы Хайдара Тарих-и Рашиди как источнпик по истории киргизов и Киргизии

19. Священный Коран

19 а. Примечание Али Хайали «Маулави Пир Хайали»

19 б. Священный Коран

20. Бедиль

21. «Хаашия аля шарх аль-акаид Ан-Насафия» (Комментарии на объяснения акыйды насафия)

22. «Аурад фатхийа» (Начальные молитвы)

23. “Минг бир хадис” (Тысяча и один хадис)

24. Шарх тасаввурат ва тасдийкат «Мийзануль-интизаам»

25. Священный Коран

4039. Извлечения из "Китаб-ал-харадж" Кудами ибн Джафара

4040а . Земельные отношения

4049. Отчет о работе группы Южно-Киргизского отряда Кирг. археол. Экспедиции АН ССР 1954г.

4051. 4051-Сведения о бурутах

4082. Отчет о работе этнографического отряда в 1959 г

4094. Отчет о полевых работах Таласского арх. отряда Кирг. арх. экспедиции в 1956г

4095. 4095-Кыргыз элинин чыгыш жөнүндөгү легенда

5017. Арх мат из ЦГИАЛ, выявленные Вяткиным "Монополистич. Капитал в промышл. Ср. Азии и Киргизии

5030. Воспоминания о Нарынском мятеже

5033. Воспоминания о Нарынском мятеже

5043. Особенности домашних производств . и мат-й культуры южных киргизов

5051. Катакомбное погребение в ущелье Шамшы

5065. Отчет об археолог. работах, проведенных в 1960 г. в Лейлекском и Баткеноком рай-нах Ошской обл

5070. П. М. Мелиоранский

5116. Отчет о раскопках в г. Карабулак 1961г

5119. Развитие пром-ти Киргизии в годы первой и второй пятилетки

5129. 1916-жылдагы көтөрүлүш

5167. Материалы диалектологической экспедиции, собранные в Ат-Баши, Ош.обл., Ноокате

5178. Туш кийиз ала кийиздердин сүрөтү

5187. Материалы из китайских источников истории кырг XVIII-XIX в

2. Жөө жомоктор

7. Тарыхый сөздөр

9. Песни о событиях 1916 года

12. Казак кыргыз окуясы

25. Фольклор советского периода: Лирические жанры, записанные от А. Жутакеева. Песни о событиях 1916 года. Краткая биография

29. Биография манасчи Тыныбека

41. Исторические сведения. Песни Балыка

60. Жөө жомоктор

74. Өмүр, Балбай

80. Шабдан жамагы. Кененсары кысасы

81. Рукопись Т. Байболотова

112. Бугу-сарбагыштын-урушу

116. Кыргызы (происхождение, деление на роды)

118. О событиях 1916 года (Уркун)

120. Тайлак Баатыр

121. Информация о происхождении Манаса

129. Культура кыргызского народа в колониальный период. Разные повествования, празднества

136. Диалектологические и этнографические материалы, собранные в Таласской области, в Буденновском районе

141. Рукопись, записанная в XIX веке

137. Исторические сведения о кыргызском народе (этнографические материалы)

146. Материалы по восстанию 1916г. в Киргизии

158. Краткие исторические сведения о Шабдане

161. Зарисовки археологических предметов

163. Осмон Баатыр

191. Архив Үмөт Молдо (санжыра)

193. История человека

202. Казак койун саап кыргыздардын Ысарга киргени (2)

275. Жизнеописание Сагымбая

276. Жизнеописание сказителей - Келдибека и Шапака

279. Причины возникновения противостояния племен бугу и сарыбагыш

281. Жизнеописание сказителя Балыка

293. Тарыхый сөздөр жана Балык акындын ырлары

295. Шабдан кошогу

296. Казак кыргыз окуясы

297. Ормондун күнүн куугандарга Шырдакбек Алдаш Женикеевдин өмүрү Бугу менен Сарбагыштын урушу

305. Кыргыздын эл медицинасы

326. Кыргыз, Кыргыздын түпкү теги. Уруучулук курулушу. Уруучулук убагындагы түрдүү салттар

364. Кыргыз урууларынын чыгышы жөнүндө (Балыктын санжырасы)

412. Солтобайдын ырлары

686. Кыз Сайкал-О. Урманбетов

691. Өтө Жеңижок ырчы (адабий портрет)

733. Киргизское бытовое земледелие

735. Клад серебристых монет первой пол.XIXв. Из долины Таласа

740. Отчет об археологической разведке в Чаткалькую долину

761. Фотографии из Ленинграда (надписи рунические, петроглифы)

765. Основные элементы свадебного церемониала у киргизов

794. Библиографический указатель по истории, археологии и этнографии Киргизии (1774-1917 г)

799. Доисламские верования и их пережитки у Киргизов

802. Бой Үй

876. Заметки о киргизах

1046. Материалы по истории Киргизии (Восстание 1895 Андижан)

1057а. Документы о Б. Солтоноеве

1067. Письмо А. Н. Бернштама по поводу ст. Г. Самарина и др. письма.

1336. Енисейские киргизы в XVIIв.

1444. Археологические Памятники Чаткала (мат-лы)

1519а. Материал по восстанию 1916 г. на территории Ошской обл., Иссык-Кульской обл., Дж-Абадской обл, Фрунзенской обл

1527. Мат-лы к теме “Происхождение кирг. народа” (по данным родоплеменных делений)

1571. Отчет о научной командировке в И-Кульскую и Т-Шанскую обл.

1575. Научный отчет Т-Шанского отряда кирг. компл. Археолог. Этногр. Экспедиции за 1953 г.

1583. Отчетные мат-лы этногр. Отряда кирг. комп. Экспед. АНСССР за 1953 г.

1589. Книга “История Киргизии”, араб. Персид

1617. История Киргизии (перепечатано из книги с арабским шрифтом Уфа, 1913 г)-

1663. Материалы по изучению родового деления киргиз

1681. Родо-племенной состав и расселение киргизов на территории южной Киргизии

1694. Мат-лы о происхож. И родоплеменном делении киргизов

1706. Перевод извлечений из “тарих-и джухангуман” Джувейни

1707. Худуд ал алам

1745. Отчет о работах южно-кирг. отряда в 1955 г.

1985-2. Лобнорский язык (тексты, переводы, словарь)

5151. Мукамбетовдун диалектология сөздүгү (1973-1975)

222. "Тарджума ал-Коран"

223. Рукопись о началах религии

224. Рукопись религиозного характера

225. Учебник для религиозных школ

226. Свод шариата

228. Каноны ислама

229. Книга о правилах чтения Корана

230. Сочинение по шариату

227. Хадисы

231. Сочинение по исламу

232. Учебник по арабской грамматике

233. Свод мусульманских законов

234. "Тажвид хукидери"

235. "Тажвид хукидери"

236. Изложение постулатов шариата

237. Сборник сочинений по основам шариата

238. Сочинение по основным положениям шариата

239. Сочинение по основным положениям шариата

240. Сборник из разных рукописей и книг

242. 242

243. Сочинение по шариату

244. "Таквим"

245. 245

246. Сочинение по шариату

247. Трактат по животноводству

248. "Таквим"

250. 250

251. Арабская грамматика

252. "Таджанвид"

253. "Бухор-заде Тарджумаси"

254. "Муси-наме"

255. Сочинение о Мухаммеде

256. Книга по шариату

257. Трактат по шариату

258. 258

259. Трактат по исламу

260. "Таджавид"

261. Трактат по исламской этике

262. Мухтасир эли-хан

263. "Тухват ал-Мулук"

264. Кораническое сочинение

265. Сборник жизнеописаний

266. "Зеркало науки"

267. Китаб ал-таджавид

268. "Тухват ал-Мулук"

269. Учебник для начинающих

270. Сокращенное изложение правил двустишия

271. Книга по исламу

272. Книга по шариату

273. "Суфи-Аллаяр"

274. Трактат по шариату

275. Трактат по шариату

276. Сочинение по исламу

277. Рукописное сочинение по исламу

278. Сочинение по шариату

279. Отрывки из различных сочинений по исламу

280. Сказки мусульман

281. Дакааиукул ахбаар, Хадааикул иътибаар

282. Мухтасарул викая фи масаилил хидаая. (Хидая китебиндеги маселелердин кыскартылып түшүндүрүлүшү )

283. Фарзу айн

284. Кол жазманын аталышы белгисиз

285. 285

286. 286

287. 287

288. 288

289. 289

290. 290

291. 291

292. 292

293. 293

294. 294

295. 295

296. 296

297. 297

298. 298

299. 299

300. 300

301. 301

302. 302

303. 303

304. 304

305. 305

306. 306

307. 307

308. 308

197. Заговор семи ханов

197. Кыргыз алипеси-Э.Арабай уулу

198. С.Карачевтин чыгармалары жөнүндө

277. Маджму ат товарих

1314. Үркүн-Молдо Кылыч

309. 309

310. 310

311. 311

312. 312

313. 313

314. 314

315. 315

316. 316

317. 317

318. 318

319. 319

320. 320

321. 321

322. 322

323. 323

324. 324

325. 325

326. 326

327. 327

328. 328

329. 329

330. 330

331. 331

332. 332

333. 333

334. 334

335. 335

336. 336

337. 337

338. 338

339. 339

340. 340

341. 341

342. 342

343. 343

344. 344

345. 345

346. 346

347. 347

348. 348

350. 350

351. 351

352. 352

354. 354

355. 355

356. 356

400. 400

401. 401

402. 402

403. 403

404. 404

405. 405

406. 406

407. 407

408. 408

409. 409

410. 410

410а. 410а

411. 411

412. 412

413. 413

414. 414

415. 415

416. 416

417. 417

418. 418

419. 419

420. 420

421. 421

422. 422

423. 423

424. 424

425. 425

426. 426

427. 427

427 а. 427 а

427 б. 427 б

428. 428

429. 429

430. 430

431. 431

432. 432

433. 433

434. 434

435. 435

436. 436

437. 437

438. 438

19-7 (2). Отрывок из эпоса“Манас”.

20-8 (2). Отрывок из эпоса“Манас”

21-11 (2). Отрывок из эпоса“Манас”

21-12 (2). Отрывок из эпоса“Манас”

21-15 (2). Отрывок из эпоса“Манас”

21-17 (2). Отрывок из эпоса“Манас”

357. 357

358. 358

359. 359

360. 360

361. 361

362. 362

364. 364

365. 365

366. 366

367. 367

368. 368

369. 369

370. 370

371. 371

372. 372

373. 373

374. 374

375. 375

376. 376

377. 377

378. 378

379. 379

380. 380

36. 36

381. 381

382. 382

383. 383

384. 384

385. 385

386. 386

387. 387

388. 388

389. 389

390. 390

391. 391

392. 392

393. 393

394. 394

395. 395

396. 396

12-20 (2). Отрывок из эпоса “Манас”

13-2. Отрывок из эпоса “Манас”

397. 397

398. 398

399. 399

438 а. 438 а

439. 439

440. 440

441. 441

442. 442

443. 443

444. 444

445. 445

446. 446

447. 447

448. 448

449. 449

450. 450

451. 451

452. 452

453. 453

460. 460

461. 461

454. 454

455. 455

462. 462

463. 463

464. 464

465. 465

466. 466

467. 467

468. 468

469. 469

470. 470

471. 471

474. 474

475. 475

476. 476

477. 477

478. 478

479. 479

480. 480

481. 481

482. 482

483. 483

484. 484

485. 485

486. 486

487. 487

488. 488

489. 489

490. 490

491. 491

11-13 (2). Отрывок из эпоса “Манас”

11-14 (2). Отрывок из эпоса “Манас”. Көкөтөйдүн ашы.

492. 492

493. 493

494. 494

495. 495

496. 496

500. 500

501. 501

502. 502

503. 503

504. 504

505. 505

506. 506

507. 507

508. 508

509. 509

510. 510

511. 511

512. 512

513. 513

514. 514

515. 515

516. 516

517. 517

518. 518

519. 519

520. 520

521. 521

522. 522

523. 523

524. 524

525. 525

526. 526

527. 527

528. 528

529. 529

530. 530

531. 531

532. 532

533. 533

534. 534

535. 535

536. 536

537. 537

538. 538

539. 539

540. 540

541. 541

542. 542

543. 543

544. 544

545. 545

546. 546

547. 547

548. 548

549. 549

550. 550

551. 551

552. 552

553. 553

554. 554

555. 555

556. 556

557. 557

558. 558

559. 559

560. 560

26. 46

27. Избранные суры Корана

28. «Маулави Шариф»

29. Священный Коран

30. Священный Коран

30 а. Условия молитвы (Шурут ас-саля)

31. «Татиммат аль-хауаший фи изалат аль-гауаший»

32. «Хаашияту Мулла Исамудин ал-Исфарияний аля акийдату ан-насафия» (Комментарии Муллы Исамудина на акыйда насафия)

33. "Вторая книга из 40 серий”

34. «1000 наставлений»

35. 35

36. "Лисаи-и Осман"

37. "Бад ал-маариф"

38. Священный Коран

39. Священный Коран

40. "Аврад фатиха"

41. Священный Коран

42. «Китаби Бухарзаде»

43. «Джавшан аль-Кабир»

44. Священный Коран

45. "Фикх"

46. Священный Коран

47. "Рисале-йи Нур наме"

48. Священный Коран

49. Шарх ал-Ислам ад-Дин Али-Фаридат

50. Стихи богословского содержания

51. Рукописное сочинение

52. Священный Коран

53. "Хутбе-йи жамаат"

54. Стихотворное сочинение

56. Молитва

57. "Та'алим ас-салават"

58. Сочинение по исламу

59. Сочинение по исламу

60. Фикх

61. "Араб алифбаси"

62. Отрывок из Корана

63. О правилах чтения молитвы

64. Молитва

66. Фикх

68. Религиозное сочинение

69. Фикх

70. «Гайату ат-тахкик фи нихайати ат-тадкик» (Цель исследования )

71. Рукописное сочинение

72. Священный Коран

73. Трактат об основных положениях ислама

74. Священный Коран

75. Священный Коран

76. Священный Коран

77. Священный Коран

78. «Пособие по таджвиду» (правила чтения Корана)

79. «Дуа исми Аъзам» (Молитва имени Величайшего)

80. «Китаби Бухарзаде»

81. 81

82. 82

83. Рукописное сочинение

84. 84

85. Арабский алфавит

86. Учебник для начинающих

87. Сочинение по исламу

88. Литографическое сочинение с рисунками

89. Сборник учебных пособий

90. "Маджму ал-Латаиф"

91. 91

92. Коран

93. 93

94. Коран

95. 95

96. 96

98. Сборник из различных записей

99. Сборник из различных отрывков по исламу

100. 100

101. "Дуан хабиб"

103. 103

104. Текст амулета

105. Сочинение по исламу

106. 106

107. 107

108. Молитва

109. Документы из Ат-Башинской мечети

110. 110

97. 97

111. 111

112. Пособие по арабской грамматике

113. Отрывки из различных сочинений по исламу

114. Молитвы

123. 123

124. 124

125. 125

126. 126

127. 127

132. Сборник отрывков сочинений по исламу

133. Сборник отрывков сочинений по исламу

134. Рукописное сочинение

135. Священный Коран

136. Священный Коран

137. 137

138. Сочинение по исламу

139. Отрывки из различных сочинений по исламу

148. Священный Коран

146. Священный Коран

102. Священный Коран

115. 115

116. 116

117. Фикх Кидани

118. Фикх Кидани

119. Сочинение по исламу

120. 120

121. Амулет

122. 122

128. 128

129. "Хитаб-нааме" ("Обращение")

130. Сочинение по исламу

131. 131

140. 140

141. 141

142. 142

143. Священный Коран

144. Священный Коран

145. Священный Коран

149. Без названия

150. Священный Коран

151. Священный Коран

152. Священный Коран

153. Учебник арабского языка

154. Священный Коран

156. 156

157. 157

158. Китаб-и Шурут ас-салат

159. Хадисы

160. Хадисы

161. Рукопись религиозного характера

162. 162

163. 163

164. 164

165. 165

166. Священный Коран

176. "Китаб ал-арийат"

177. 177

498. 498

499. 499

178. 178

179. 179

180. Священный Коран

181. 181

182. Священный Коран

183. 183

184. Учебник для религиозных школ

185. "Шарх тасаввурат ва тасдикат мизан ал-интизам"

186. 186

187. 187

188. Священный Коран

189. Священный Коран

190. Священный Коран

191. 191

192. 192

193. 193

194. "Джами 'ар-Румуз"

195. 195

196. "Диван" Бедиля

197. 197

198. Сочинение по исламу

199. Молитвенник

200. Священный Коран

201. Священный Коран

202. 202

203. 203

204. 204

205. Документы

206. 206

207. Фотосхема Каабы

208. Священный Коран

209. 209

210. 210

211. 211

212. 212

213. "Мухтасир ал-викоя"

214. 214

215. Учебник арабского языка

216. 216

12-20 (3). 12-20 (3)

21-15 (9). 21-15 (9)

31-01 (1). Ираш Жормошев

38-01 (2). Адий Кудайбергенов

38-01 (1). Адий Кудайбергенов

38-02 (1). Адий Кудайбергенов

38-02 (2). Адий Кудайбергенов

38-03 (1). Адий Кудайбергенов

38-03 (2). Адий Кудайбергенов

282а. Семетей (оригинал 3)

317. Манас эпосунан үзүндү. Алмамбет менен Чубактын окуясы