Поиск по тегу 'Эски кол жазмалар жана китептер'

2. Фузулинин ырлар жыйнагы, "Лейла жана Межнун" поэмасы

6. Фрагменты из разных книг

7. Фрагменты из разных книг

8. Фрагменты из разных книг

9. Навои диваны

15. Суфийское сочинение

21. Фрагмент тюркоязычного сочинения суфийского содержания

30. Разные записи кыргызских молдо

31. "Маслак ал-муттакин"

32. Түркчө кол жазма № 3

34. Фузули диваны

34 а. Түркчө кол жазма № 2

42. "Навадир" таржимаси

46. Тарихи ислам

49. Ыр түрүндө жазылган аңгемелер жыйнагы.

55. Фауз ад-наджат

56. Назм-и сирр-и шариф

58. Маджму а -и Нур-нама

60. Муаллим ал-ибадат

1. Фикх Кайдани", "Фарад ал-айн”

5. "Хайрат ал-фукуха" ( "Изумление законоведов", "Укукчулардын жакшылыктары, сооптор")

4. Нур – наама

13. Записки кыргызского молдо о чудесах, творимых пророками

16. Сборник молитв суфийского характера

18. Суфийское сочинение

23. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

26. Записки кыргызских молдо суфийского содержания

28. Записки кыргызского молдо суфийского содержания

29. Маджму'а Нур-нама

38. Записи кыргызского молдо разного содержания

40. Фикх Кайдани

41. "Китабу иззати маабин насихатус салихин"

43. Дуалар жөнүндө кол жазма

44. "Акаиди Түркия" экинчи бөлүм

45. Китабу дурул-ажаиб

47. Жаохарул-хикаят

66. "Кулийат-и диван-и Абу Амира"

69. Чахар Дарвиш

80. Анонимдүү кол жазма

85. Бедевам (убакыт)

86. " Тарих-и енбийа"

87. Хикаялар (аңгемелер)

92. Диний багытта жазылган китеп

94. Диний багытта жазылган китеп

96. Диний багытта жазылган китеп

97. Фазаил аш-шүхур

98. Би-т-тенких, Межами ал-Хакайык

101. 1) Хаза китаб телкин ахд ислам, 2) Хаза китаб фикх екбер

102. Хадикатүл Асар

103. 1) Китаб-ы Даават-и Нефишет, 2) (3) Иман рисалеси хем (2)Алифба рисалеси сабылар үчүн

104. 1) Ал-Китабул Еввел, 2) Белгисиз 3) Хүснүл Ибаде

105. Дин тууралуу китеп

106. Бидил Диваны

108. Хикметлер

109. Мухаммед (Саллаллаху алейху ва саллам)

112. Муаллеми ал-Шарийат

113. Хадистер

114. Хеза китаб хасиййет дуа-и рижалүл-гайб ( Бул китеп күчтүү “рижалүл-гайб” дуасы жөнүндө)

115. Хүсн ал-ибадат (Ибадаттардын эң сулуусу (жакшысы))

116. Пайгамбарлардын тарыхы

117. 1) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 1-бөлүм, 5-басылыш; 2) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 1-бөлүм, 4-басылыш

118. Диний багытта китеп.

119. Диний бир баяндама китеп

120. Ислам межлиси ( Ислам журналы)

122. Бахар-заде тержүмеси (котормосу)

123. 1) Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими) 1-бөлүм, 8-басылыш; 2) Акаид-и түрки (Түрктөрдүн ишеничтери), 2-бөлүм, 2-басылыш; 3)Муаллим ал-ибадат (Ибадат мугалими), 2-бөлүм

10. Из наследия Казы Молдо Бегмата

11. Из наследия Казы Молдо Бегмата

12. Записи кыргызского молдо

14. Записи кыргызского молдо

17. Разрозненные листы религиозного содержания

20. Разрозненные листы религиозного содержания

22. Разрозненные листы религиозного содержания

24. Печатные листы религиозного содержания

33. Сборник хадисов

31 а. Выписки кыргызского молдо

35. Стихи и проза религиозного содержания

63. Чахар китаб

281. Дакааиукул ахбаар, Хадааикул иътибаар