"Манас". Бул китеп Семетейдин биринчи бөлүгү.


Бул №9 инвентарь №8 инв-гы окуяны кайталоодон башталат. Манаска аш берилет, аштан кийин Абыке, Көбөштүн кордугунан качып Каныкей менен Чыйырды Семетейди алып Темирканга келишет. Семетейди 6 жашка чыкканда молдого берип окутушат. 13 жашка чыкканча таятасынын кароосунда жүрүп, акыры Сарытаздан ким экенин билет. Ошентип, Каныкейдин жомогу №9 инвентардагы Манаска сыпаттама берип жаткан саптар менен аяктайт.

Тэги:

Инвентарный номер 9
Предыдущее название инвентаря 837
Место записи Жери белгисиз.
Дата передачи в рукописный фонд 1979
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 197
Количество строк 6275
Первое предложение Калам алам мен колго.
Состояние рукописи Требует внимания