"Манас". Көкөтөйдүн ашы


Көкөтөйдүн ашы Каркырада өтмөкчү болот. Ашта Коңурбай Бокмурундан Мааникерди сурайт. Манастын каарынан коркуп кайра Кылкуйрук деген атын тартуулап тынч болушат. Бул чоң ашта көп байгелерди кыргыздар утушат. Ичи күйгөн кытай, калмактар чыр чыгарып, байге талашып, аттарды айдай качышып, акырында өздөрү кыргынга учурашат.

Тэги:

Инвентарный номер 211 а
Предыдущее название инвентаря 1412
Место записи Белгисиз
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 99
Количество строк 2970
Первое предложение Жолой сындуу баатырга.
Последнее предложение А дегенде бозоруп.
Состояние рукописи Требует внимания