"Манас". Манастан үзүндү


Бул папкада №8 инвентарда сакталган "Кичи казат" окуясынан Манас менен Чубактын жарадар болуп элине кайткан жери жазылган". Чубак жолдон курман болот. Манастын көзү өтөөрүн сезген калың эл ыйлап турушат. Ошондо Каныкейдин кошогу айтылып кырк жайсаңды жоктоп Чубактап баштап, аягы төлгөчү кара Төлөк менен окуя токтойт.

Тэги:

Инвентарный номер 15
Предыдущее название инвентаря 1032
Место записи Белгисиз.
Дата записи 1928
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 8
Количество строк 160
Первое предложение Арманын айтат алсырап
Состояние рукописи Требует внимания