"Семетей". Маркум Семетей баатыр Манас уулу каза жетип Канчоро менен Кыяздан өлгөнү айтылат.


Окуянын жүрүшу боюнча Семетей Коңурбайдан өч алат. Эл бейкутчулукта жыргап жаткан убакта Канчоро Семетейден өч алууну ойлойт. Кыяз менен жашыруун келишим түзүп Семетейди өлтүрүп, өзү Чачыкейди, Кыяз болсо Айчүрөктү алып, Күлчорону отунчусу кылат. Сейтек төрөлүп, эр жетет. Кыяз, Канчорону өлтүрүп, Күлчоро хан болот.

Тэги:

Инвентарный номер 12
Предыдущее название инвентаря 840
Место записи Жери белгисиз.
Дата записи 1941
Дата передачи в рукописный фонд 1941
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 275
Количество строк 5217
Первое предложение Кабылан төрө эр Семең.
Состояние рукописи Требует внимания