"Семетей". Семетей Манас уулу АЙчүрөктү алганы.


Бул 11-номурлуу китепчеде биринчи беттен баштап жалпы эле кыргыз жана түрк балдары жөнүндө, ошондой эле Манас баатырдын Айкожодон бата алып, түрк урууларын сактап калууда баскынчы душмандар менен болгон кармашына жалпы баяндама берет. Бул баянды Бакай Семетейге айтат. Окуя андан ары Семетейдин Айчүрөккө үйлөнүшү жана ошондой эле Семетейдин атасы Манастын кунун кууп, Коңурбайга аттануу жөнүндөгү оюн ортого салышы менен бүтөт.

Тэги:

Инвентарный номер 11
Предыдущее название инвентаря 839
Место записи Нарын, Куртка, Терек айылдарында жазылган.
Дата записи 1934
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 421
Количество строк 13376
Первое предложение Сөздүн башы биссмалде.
Состояние рукописи Требует внимания