"Семетей". Семетей атасы Манастын кунун кууп, калың кошуун менен казат кылып Коңурбай, Нескара, Ботала, Бозкерикти өлтүргөнү.


Семетей Айчүрөктү Толтой менен Чынкожодон ажыратып Таласка алып келет. Манастын кунун кууп, Коңурбайдан өч алуу максатында казатка аттанышат. Бараткан жолдо да көп кандуу кармаштар болот. Мындан кийин Коңурбай менен Семетейдин ортосунда да кандуу кагылыш болот. Семетейге ок жаңылып, Айчүрөк үч аттап түшүрөт. Андан соң Таласка келишет. Жылкысынан айрылган Коңурбай Таласка аттанат. Чачыкейдин арам оюна ишенген Семетей жалгыз калып, акыры жоо курчап алат. Кулчоро Нескара менен Коңурбайды өлтүрөт, жана алардын өлгөн жерин "Эки-Баш" деп атап койгон экен.

Тэги:

Инвентарный номер 13
Предыдущее название инвентаря 841
Место записи Жери белгисиз.
Дата записи 1940
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 225
Количество строк 4252
Первое предложение Сайрап тилим шартылда.
Состояние рукописи Требует внимания