"Семетей". Семетей,II бөлүм


Бул инв №9 инвентарда жазылган "Семетей" эпосун улап жазган. 344-беттен баштап "Каныкейдин жомогу" баяндалат. Андан аркысы Семетейдин Таласка келиши, Жакып, Абыке, Көбөш, кырк чоронун өлүшү, Семетейдин Канчоро менен Күлчорону алып Кең-Колго келиши менен аяктайт.

Тэги:

Инвентарный номер 10
Предыдущее название инвентаря 838
Место записи Жери белгисиз.
Дата записи 1929
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Количество страниц 462
Количество строк 8120
Первое предложение Ал аңгыча болбоду.
Состояние рукописи Требует внимания