1) Песня “Дин насият”. (17,00) 2) Песня “Аялдарга сын (10,00)” 3) Күү “Лейлек койчунун күүсү” (2,00) 4) Күү “Жалайыр жалгыздын күүсү” 5) Песня “Лайли кыз” (4,22) 6) Песня (2,00) 7) Песня “Фронтко кетердин алдында” (2,15) 8) Песня “Кызыл октябрь” (4,00) 9) “Насыят ырлар” (5,00)


Тэги:

Инвентарный номер 158.0
Предыдущее название инвентаря 49 (1)
Место записи 1972 г.Отдел рукописи и публикации АН Кирг ССР.
Язык рукописи Кыргызский
Алфавит рукописи Кириллица
Состояние рукописи Требует внимания